Będzin: Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8 -roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 132079 - 2010; data zamieszczenia: 24.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Będzina, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267-35-16, faks (032) 267 62 19 , strona internetowa www.bedzin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8 -roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 7,0 cm wraz z wywozem i utylizacją. 2.Zabudowa piłko chwytu z montażem furtki. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.34.20.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Podczas realizacji zadania stwierdzono konieczność rozebrania i wywiezienia nawierzchni mineralno-bitumicznych z istniejącego boiska. W dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim przyjęto grubość nawierzchni asfaltowej do zerwania 4,0 cm, grubość warstwy została określona na podstawie odwiertów kontrolnych. W trakcie realizacji robót Wykonawca zgłosił, że grubość nawierzchni asfaltowej waha się w przedziale od 4,00 do 16,0 cm. Przeprowadzono oględziny na placu budowy z udziałem Projektanta, Zamawiającego i Wykonawcy , w trakcie których ustalono iż rzeczywista ilość nawierzchni asfaltowej jest większa i należy zastosować do obliczeń średnia grubość 7,0cm. Ponadto stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych piłkochwytów, które mają zapewnić większe bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczestniczących w grach na boiskach, zasadność ich wykonania podyktowana jest tym, że na działce sąsiadującej z boiskami szkolnymi przebywają psy rasy niebezpiecznej. Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego - niezbędnego do zrealizowania zadania i funkcjonowania boiska.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRETASPORT ILONA STAŃCZYK, UL.JAWOROWA 2, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, kraj/woj. śląskie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:24.05.2010 10:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:24.05.2010 10:51