ZP. 34121-9/10                                                                                 Będzin, dnia 24.05.2010r.

    

       DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  2

ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej w rejonie II”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz na  podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

               

PYTANIE 1: W załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający nie podał krotności dla pozycji 8 i 9 tj. wycinka i pielęgnacja. Jaka powinna być krotność dla wymienionych pozycji?

ODPOWIEDŹ 1: Zmienia się treść załącznika nr 5 do SIWZ w poz.8 i 9 (w załączeniu).

UWAGA!!!

Do oferty należy dołączyć zmienioną treść  załącznika nr 5 do SIWZ .

                       PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             mgr Radosław Baran


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:24.05.2010 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:24.05.2010 11:20