ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA
ORAZ
ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

Jednym z głównych celów działania Urzędu Miejskiej w Będzinie jest poprawienie terminowości i jakości obsługi mieszkańców. Pracownicy urzędu wykonują swoje zdania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Pomimo dokładanych starań może zdarzyć się konieczność złożenia przez mieszkańców skargi lub wniosku.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu, bądź też w formie pisemnej, faxem, mailem.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Skargi i wnioski wpływające do Urzędu rozpatrują i załatwiają:

Rada Miejska - w sprawach dotyczących zadań lub działalności Prezydenta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
Prezydent, Wiceprezydent lub Pełnomocnik Prezydenta Miasta - na działalność merytoryczną Wydziałów lub Referatów Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy, jak również w sprawach pracowniczych.

Klientów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

Prezydent: we wtorki w godz. 9.00 – 11.00,

Wiceprezydent: we wtorki w godz. 9.00 – 11.00,

Pełnomocnik Prezydenta Miasta: we wtorki w godz. 9.00 – 11.00,

Pozostali pracownicy Urzędu: codziennie w godzinach pracy.


Zapisy przyjmuje Sekretariat Prezydenta (pokój nr 104), Wydział Organizacyjny (pokój 102) telefoniczne lub osobiście.

Skargi i wnioski wniesione do Urzędu: ustnie do protokołu, w formie pisemnej, faxem, mailem - podlegają rejestracji w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym w Wydziale Organizacyjnym. Skargi i wnioski wniesione ustnie do protokołu przyjmuje się sporządzając protokół przyjęcia, w którym odnotowuje się ich treść.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:14.08.2003 09:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:10.12.2014 08:04