ZP. 34111-3/10                                                                                 Będzin, dnia 08.06.2010r.

    

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  1

Zamawiający:      Gmina Będzin  reprezentowana przez

                               Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                               ul. 11-go Listopada 20

                               42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie” w ramach zadania „Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku  planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja –„duże miasta

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania:

               

PYTANIE 1: Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem Prezesa rady ministrów z dnia 16 października 2008r. ( Dz.U. z 2008 r. Nr 188 poz.1154) oraz z wydanym przez urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo zamówień publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (
wyd. III  z 2007r. w odniesieniu do art.96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia netto na w/w zadanie.

ODPOWIEDŹ 1: W załączeniu 1 i 2 strona  protokołu ZP – 2.

                       PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:10.06.2010 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:10.06.2010 14:04