ZP. 34121-2/10                                                                           Będzin,  dnia 11.06.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i miejsc wyznaczonych na terenie gminy Będzin”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Ekośrodowisko Sp. z. o.o. ,

ul. Cyryla Metodego 50, 41-909 Bytom

Dla zadania I -     578 392,00 zł

Dla zadania II - 1 191 402,00 zł

2.

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX”Sp. z. o.o.

ul. Paryska 11, 42-500 Będzin

Dla zadania I - 1 080 890,00 zł

Dla zadania II -   816 300,00 zł

3.

Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek

ul. Łokietka 4, 41-933 Bytom

Dla zadania I - 1 135 720,00 zł

Dla zadania II -   455 589,00 zł

4.

Zakład Usług Komunalnych

Halina Kotuła

ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin

Dla zadania I -   471 670,00 zł

Dla zadania II - 424 487,50 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

.

100,00

100,00

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek

ul. Łokietka 4, 41-933 Bytom

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

          

5. 3 Wykonawców zostało wykluczonych.

6. 3 oferty zostały odrzucone.

7. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 25.06.2010r.

PREZYDENT MIASTA

  mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:11.06.2010 13:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:11.06.2010 13:41