ZARZĄDZENIE NR 185/2010
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj D. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 49 ust. 1 Zarządzenia Nr 11/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie

zarządzam:
§ 1.

Wprowadzić zmianę do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie poprzez nadanie treści § 36 Regulaminu następującego brzmienia :
„ § 36.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

I. Referat Gospodarki Komunalnej:
Zakres działania referatu obejmuje:
1. letnie i zimowe utrzymywanie porządku i czystości dróg oraz koordynacja tych zadań,
2. bieżące utrzymywanie terenów zieleni wraz z małą architekturą,
3. utrzymanie placów zabaw,
4. kształtowanie nowych i istniejących terenów zieleni gminnej,
5. bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
6. prowadzenie akcji sanitarno - porządkowych w mieście, w tym także likwidacja dzikich wysypisk,
7. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarza komunalnego,
8. dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,
9. nadzór nad zaopatrzeniem ludności i przemysłu w wodę oraz nad gospodarką ściekową wraz z analizą wniosków taryfowych i przygotowaniem projektów uchwał w tej sprawie,
10. prowadzenie monitoringu, sporządzanie raportów i sprawozdań dla Urzędu Wojewódzkiego z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
11. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w tym: przedkładanie informacji do marszałka województwa o opłatach za korzystanie ze środowiska, obliczanie tych opłat, kontrola jakości odprowadzanych ścieków do miejskiej sieci kanalizacji na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników,
12. bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i pompowni,
13. wydawanie warunków technicznych w uzgodnieniu z MPWiK na wprowadzenie wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych,
14.współdziałanie z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa w działaniach planistycznych dla nowych inwestycji i remontów kapitalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
15. bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej (szalety miejskie, kabiny TOI-TOI, fontanny itp.),
16. współudział w sprawowaniu opieki nad zwierzętami, szczególnie bezdomnymi, ich wyłapywanie i współdziałanie z samorządem lekarsko - weterynaryjnym oraz Państwową Inspekcją Weterynaryjną i innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
17. prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
18. prowadzenie postępowań w sprawie decyzji na odebranie zwierząt,
19. nadzór merytoryczny nad targowiskami miejskimi,
20. nadzór nad lądowiskiem,
21. nadzór nad ogródkami działkowymi,
22. prowadzenie zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi i komunalnymi,
23. opracowywanie i realizowanie Planu gospodarki odpadami dla miasta Będzina

II. Referat Ochrony Środowiska :
Zakres działania referatu obejmuje:
1. opracowywanie i realizowanie:
1) Programu ochrony środowiska dla miasta Będzina;
2) Programu ochrony powietrza na terenie Gminy Będzin.
2. ochronę przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu,
3. kształtowanie i ochrona zasobów wodnych oraz prowadzenie postępowań w       sprawie naruszenia stosunków wodnych,
4. prawną ochronę drzew i krzewów,
5. ochronę powierzchni ziemi,
6. ochronę gruntów rolnych i leśnych,
7. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i łowiectwem,
8. pielęgnacja lasów komunalnych,
9. postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
10. prowadzenie spraw związanych z górnictwem, hałasem i polami elektroenergetycznym,
11. podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju oraz współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami."

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2010 roku.


Prezydent Miasta
( - )
mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 185/2010 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:05.07.2010 12:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:02.02.2011 08:24