ZP. 34111-5/10                                                                    Będzin, dnia 05.07.2010r.

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2

ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez
                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
                                ul. 11-go Listopada 20
                                42 – 500 Będzin

 dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Trasa rowerowa nr 1 w Będzinie od granicy miasta Dąbrowa Górnicza – wały przeciwpowodziowe wzdłuż rzeki Czarna Przemsza do centrum miasta Będzina - punkt informacyjny przy kortach (ul. Zawodzie) realizowana w ramach projektu subregionalnego " Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA-Etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców rozbieżnościami pomiędzy projektem wykonawczym, a przedmiarem robót Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Cześć  XI  SIWZ  otrzymuje nowe brzmienie:

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę w zamkniętym opakowaniu  należy złożyć w Urzędzie  Miasta w Będzinie,

ul. 11 Listopada 20 w  Biurze Zamówień Publicznych   pok. Nr 117 lub drogą korespondencyjną ( liczy się data wpływu ) na adres:

Urząd Miejski w Będzinie

Biuro Zamówień Publicznych pok.117       

 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania: Trasa rowerowa nr 1 w Będzinie od granicy miasta Dąbrowa Górnicza – wały przeciwpowodziowe wzdłuż rzeki Czarna Przemsza do centrum miasta Będzina - punkt informacyjny przy kortach (ul. Zawodzie) realizowana w ramach projektu subregionalnego " Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA-Etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2010r. godz.9:00.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20 w Sali 101 w dniu:

20.07.2010r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Udostępnienie  ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

·         Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty/ofert (na adres Biura Zamówień Publicznych, pok. 117);

Zamawiający niezwłocznie określi termin, miejsce udostępnienia.

                       PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:05.07.2010 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:05.07.2010 12:36