Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 174068-2010 z dnia 2010-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Będzin
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy trasy rowerowej nr 1 o długościach poszczególnych odcinków jak niżej: 1) odcinek nr 1 : od granicy administracyjnej miast Będzin - Dąbrowa Górnicza do ul....
Termin składania ofert: 2010-07-06


Numer ogłoszenia: 197802 - 2010; data zamieszczenia: 06.07.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 174068 - 2010 data 18.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prezydent Miasta Będzina, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267-35-16, fax. (032) 267 62 19.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

·         W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wymaga się wykazania 1 roboty, o minimalnej wartości brutto 50 000,00 zł. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się roboty w zakresie budowy lub remontów jezdni ilub chodników z kostki brukowej bądź płyt. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę..

·         W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wymaga się wykazania 1 roboty, o minimalnej wartości brutto 50 000,00 zł. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się roboty w zakresie budowy lub remontów jezdni ilub chodników z asfaltobetonu. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę..

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:06.07.2010 15:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:06.07.2010 15:27