ZP. 34111-5/10                                       Będzin, dnia 06.07.2010r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 3

ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez
                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
                                ul. 11-go Listopada 20
                                42 – 500 Będzin

 dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Trasa rowerowa nr 1 w Będzinie od granicy miasta Dąbrowa Górnicza – wały przeciwpowodziowe wzdłuż rzeki Czarna Przemsza do centrum miasta Będzina - punkt informacyjny przy kortach (ul. Zawodzie) realizowana w ramach projektu subregionalnego " Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA-Etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Cześć  VI  pkt  1.2.) SIWZ  - WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW; INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY

otrzymuje nowe brzmienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wymaga się wykazania robót budowlanych wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wymaga się wykazania 1  roboty, o minimalnej wartości brutto 50 000,00 zł. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia  uznaje się roboty w zakresie budowy lub remontów jezdni  i\lub chodników z asfaltobetonu.

                   PREZYDENT MIASTA

                                                                                     mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 3
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:06.07.2010 15:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:06.07.2010 15:26