ZP. 34111-8/10                                                                    Będzin, dnia 16.07.2010r.

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

WYJASNIENIA I ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez
                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
                                ul. 11-go Listopada 20
                                42 – 500 Będzin

 dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa parkingu między ulicami Modrzejowską i Małachowskiego

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania  oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:  W związku z przystąpieniem do przetargu na w/w zadanie stwierdzamy pomyłkę w przedmiarze robót na „wykonanie parkingu”. W pozycji 65 „Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat. III –j.m. m2 ilość 0,05 ”, zapewne chodzi o ilość 0,05 ha, czyli 500 m2, co ma odniesienie do pozycji 63,64 „ Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej…”
Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ 1:  Tak – w poz. 65 należy przyjąć jednostkę obmiaru „ha” zamiast „m2

Zamawiający dokonuje zmiany pozycji nr 65 przedmiar robót  załącznik nr 6  do SIWZ.

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

65

d.4

KNR 2-21

401-5 [R=0,

955]

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat.III

0.05

ha

ha

0,05

RAZEM

0,05

PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:16.07.2010 12:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:16.07.2010 12:58