Będzin, dnia 29.07.2010r.

ZP. 34111-3/10 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2


Zamawiający: Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

ul. 11-go Listopada 20

42 – 500 Będzin


dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie” w ramach zadania „Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja –„duże miasta

Stosownie do art. 181 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż na skutek wniesienia przez jednego z Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu informacji o przeprowadzeniu przez Zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o zaniechaniu czynności odrzucenia oferty, będą ponownie przeprowadzone czynności związane z badaniem i oceną ofert.

W związku z powyższym traci ważność informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.07.2010r.


Z upoważnienia Prezydenta

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Ryszard Fornal       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:29.07.2010 14:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jacek Trześniewski
Data aktualizacji:29.07.2010 14:18