ZARZĄDZENIE NR 187/2010
                                                            PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
                                                            z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj D. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 49 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 11/2007 Prezydenta Miasta Będzina z dnia
5 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami
zarządzam:
§ 1.
Wprowadzić następujące zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie:
1. Treść § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Będzin
2) Radzie należy przez to rozumieć Radę Miejską w Będzinie
3) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Będzinie
4) Prezydencie należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Będzina
5) I Wiceprezydencie należy przez to rozumieć I Zastępcę Prezydenta Miasta Będzina
6) II Wiceprezydencie należy przez to rozumieć II Zastępcę Prezydenta Miasta
7) Sekretarzu należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Będzin
8) Skarbniku należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Będzinie
9) Pełnomocniku ds. Realizacji Projektu należy przez to rozumieć Pełnomocnika Prezydenta Miasta (w
“Gospodarka wodno - ściekowa dla miasta skrócie MAO) lub Zastępcę Pełnomocnika Prezydenta Miasta
Będzina” z udziałem środków pomocowych (skrócie Z-cę MAO) t.j osobę bezpośrednio odpowiedzialną za
z Funduszu Spójności realizację projektu
10) Pełnomocnika Prezydenta d/s kontaktu należy przez to rozumieć osobę kierującą Biurem Informacji
z mediami – Rzecznika Prasowego
11) naczelnikach należy przez to rozumieć pracowników Urzędu kierujących
wydziałami Urzędu,
12) zastępców naczelników należy przez to rozumieć pracowników Urzędu pełniących
funkcję Naczelnika w razie nieobecności naczelnika wydziału,
oraz kierujących referatami,
13) kierownikach należy przez to rozumieć pracowników Urzędu kierujących
biurami i referatami Urzędu,w tym kierownika Jednostki
Realizującej Projekt,
14) samodzielnym stanowisku należy przez to rozumieć pracowników Urzędu sprawujących
samodzielne stanowiska, poza strukturą wydziałów,lub referatów
i biur,
15) komórkach organizacyjnych urzędu należy przez to rozumieć wydziały, referaty, biura, samodzielne
stanowiska utworzone w Urzędzie,
16) wydziałach należy przez to rozumieć wewnętrzne, samodzielne komórki
organizacyjne Urzędu,
17) referatach należy przez to rozumieć wewnętrzne samodzielne komórki
organizacyjne Urzędu działające poza wydziałami, w tym
Jednostkę Realizującą Projekt, lub komórki organizacyjne
Urzędu
działające w ramach wydziałów
18) biurach należy przez to rozumieć wewnętrzne, samodzielne komórki
organizacyjne Urzędu poza wydziałami, działające na prawach
referatów,
19) jednostkach organizacyjnych raz spółki prawa handlowego z udziałem Gminy,
20) statucie należy przez to rozumieć Statut Miasta Będzina."
2. Treść § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Kwalifikacji wpływających spraw na skargi i wnioski dokonuje Sekretarz lub kierownik Referatu
Organizacyjnego."
3. Treść § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy spraw wchodzących w zakres działania kilku komórek organizacyjnych,
Sekretarz lub kierownik Referatu Organizacyjnego wyznacza komórkę organizacyjną Urzędu koordynującą
zbadanie oraz załatwienie sprawy."
4. Treść § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16.
1. Wszystkie interpelacje, wnioski i zapytania radnych są ewidencjonowane w Biurze Rady Miejskiej.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych, po zadekretowaniu przez Prezydenta, przekazuje do rozpatrzenia
właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Sekretarz lub kierownik Referatu Organizacyjnego, określając
jednocześnie termin załatwienia tych spraw.
3. W przypadku gdy sprawa dotyczy zakresu działania co najmniej dwóch komórek organizacyjnych, Prezydent
za pośrednictwem Sekretarza lub kierownik Referatu Organizacyjnego wyznacza koordynatora kompleksowej
odpowiedzi.
4. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania, podpisuje Prezydent."
5. Treść § 41 otrzymuje brzmienie:
"§ 41
Biuro Informacji
Zakres działania Biura Informacji obejmuje w szczególności:
1) Przygotowanie informacji, komunikatów, serwisów informacyjnych na potrzeby mediów,
2) Zbieranie, opracowywanie, przetwarzanie i archiwizowanie informacji o samorządzie i gminie,
rozpowszechnianie działalności jego organów w środkach masowego przekazu oraz prowadzenie serwisu
fotograficznego,
3) Bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu, miejskimi jednostki organizacyjnymi, lokalnymi
podmiotami i instytucjami,
4) Realizowanie zadań związanych z całokształtem komunikacji społecznej i PR,
5) Doskonalenie metod i narzędzi związanych z kreowaniem wizerunku urzędu,
6) Utrzymywanie i doskonalenie współpracy z przedstawicielami mediów,
7) Realizowanie zadań z zakresu komunikacji społecznej z wykorzystaniem technik przekazu elektronicznego,
w tym prowadzenie strony internetowej Urzędu (tworzenie bazy danych I dystrybuowanie informacji),
8) Organizowanie spotkan dziennikarskich,
9) Redagowanie samorządowego miesięcznika informacyjnego “Aktualności Będzińskie",
10) Redagowanie młodzieżowej gazety internetowej "bedzNet"."
6. Treść § 42 otrzymuje brzmienie:
㤠42.
Wydział Kultury, Promocji i Sportu
Do zadań wydziału należy w szczególności:
1. W zakresie kultury:
1) Opracowywanie kalendarza wydarzeń kulturalnych i ich organizacja,
2) Koordynowanie działalności miejskich instytucji kultury,
3) Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, organizowanych na terenie miasta przez instytucje kultury,
4) Współorganizowanie imprez kulturalnych, organizowanych przez instytucje kultury i organizacje
pozarządowe,
5) Współorganizowanie uroczystości związanych ze świętami państwowymi oraz lokalnymi,
6) Współpraca z twórcami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności kulturalnej,
7) Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień Miasta Będzina w
dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury,
8) Prowadzenie ewidencji i opieki nad miejscami pamięci, znajdującymi się na terenie Gminy (wprowadzanie
nowych kart, uaktualnianie istniejących),
9) Prowadzenie rejestru instytucji kultury,
10) Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze odbycia imprez artystycznych lub rozrywkowych na terenie gminy,
11) Merytoryczne nadzorowanie jednostek organizacyjnych gminy ze sfery kultury,
2. W zakresie promocji:
12) Kształtowanie wizji i wizerunku Gminy,
13) Tworzenie, weryfikacja i koordynowanie działań promocyjnych, w tym monitorowanie ich
realizacji przez komórki organizacyjne urzędu, jednostki organizacyjne oraz podmioty, którym zlecono
wykonanie określonego zadania,
14) Współpraca z partnerami zewnętrznymi (samorządami, instytucjami administracji państwowej, instytucjami
kulturalnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami) w zakresie promocji,
15) Kształtowanie strategii promocji Gminy, kreowanie właściwego jej wizerunku,
16) Organizowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym (wystawy, targi, misje
promocyjne),
17) Tworzenie bazy danych, niezbędnych dla potrzeb wydawniczych i publicystycznych, współpraca
z wydawcami oraz wykonywanie opracowań własnych,
18) Realizowanie projektów wydawniczych,
3. W zakresie sportu:
19) Dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży,
20) Propagowanie wiedzy, wartości i zwyczajów doskonalących uzdolnienia i sprawność fizyczną,
21) Dbanie o kształtowanie harmonijnego rozwoju i aktywności człowieka,
22) Propagowanie rekreacji ruchowej i współzawodnictwa sportowego,
23) Współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej,
24) Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, jeżeli spełniają one minimalne wymagania co do
wyposażenia,
25) Merytoryczne nadzorowanie jednostek organizacyjnych gminy ze sfery sportu, kultury fizycznej
i turystyki."
7. Przyjąć schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Będzinie, określony w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 2 sierpnia 2010 roku.
                                                                                       Prezydent Miasta
                                                                                                 (-)
                                                                                     mgr Radosław Baran

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:05.08.2010 15:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:02.02.2011 08:21