ZP.34111-10/10                                                                        Będzin, dnia  10.08.2010r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont chodnika w ciągu ulicy Kruczkowskiego w Będzinie w ramach zadania „Remonty kapitalne dróg”

Na podstawie art.38 ust.2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 113 poz.759) udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania:

PYTANIE 1: Zamawiający nie podał w przedmiarze robót rozbiórkowych pozycji wywozu gruzu. Czy należy w kosztorysie ofertowym dodać pozycję gruzu czy też Zamawiający dysponuje w pobliżu budowy terenem, na którym będzie można składować gruz?

ODPOWIEDŹ: W kosztorysie ofertowym nie należy ujmować pozycji stanowiącej przedmiot zapytania. Powyższe koszty, zgodnie z zapisem części XII pkt 9 SIWZ należy ująć w narzutach kosztów pośrednich, nie stanowią one odrębnego wynagrodzenia Wykonawcy.

Z upoważnienia  PREZYDENTA MIASTA

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Ryszard Fornal

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:10.08.2010 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:10.08.2010 13:57