Zameldowanie na pobyt stały lub na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.  z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz.960, z późniejszymi zmianami).

Wymagane Dokumenty

 • Wypełniony i potwierdzony prawidłowo formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).
 • Załączniki: 
  - o w przypadku zameldowania dziecka pod innym adresem niż adres rodziców (opiekunów) - oświadczenie obojga rodziców (opiekunów) oraz osoby, u której będzie zameldowane.
 • Dokumenty do wglądu:
  -  
  dowód osobisty,
  książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej), 
  -
  akt urodzenia dziecka z potwierdzeniem wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób spoza Będzina),
  - a
  kt własności lokalu (budynku), (wyciąg z księgi wieczystej lub akt notarialny zakupu nieruchomości), umowa najmu lokalu,
  -
  prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (ustanowienie rodziny zastępczej itp.).

Opłaty

 • Nie pobiera się.

Termin Załatwienia Sprawy

 • Od ręki.

Miejsce Załatwienia Sprawy

 • Referat Ewidencji Ludności - pokój nr 21 (parter)

Tryb Odwoławczy

 • Nie przysługuje.

Informacje Dodatkowe

 • Osoba meldująca powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkania pod wskazanym adresem dokonane przez zarządcę (właściciela) lub najemcę (współnajemców) lokalu.
 • Jeżeli akt własności dotyczy tylko terenu lub nie zawiera adresu (ulica, numer) musi być przedstawiony inny dokument potwierdzający istnienie nieruchomości budowlanej (np. "opis nieruchomości gruntowej" lub "zawiadomienie o nadaniu numeru adresowego" ewentualnie "zawiadomienie - pozwolenie na użytkowanie obiektu").
 • Zameldowania w imieniu osoby obowiązanej do zameldowania może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny lub każda inna osoba przedstawiając wszystkie nie budzące
 • Noworodki są meldowane z urzędu na podstawie aktu urodzenia przesłanego przez USC.

Formularze:

 • wniosek zgłoszenia pobytu stałego WNIOSEK
 • wniosek zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące WNIOSEK

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt stały lub na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:17.09.2003 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jadwiga Hepner
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:07.04.2011 11:46