ZP. 34121-20/10                                                                                 Będzin,  dnia 14.09.2010r.

      

UNIEWAŻNIENIE

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez

                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą

                                ul. 11-go Listopada 20

                                42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Nadzór archeologiczny nad zadaniem:  „Remont i oświetlenie murów miejskich w rejonie ulic Modrzejowskiej i Zawale w Będzinie” w ramach projektu subregionalnego „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz.759) Zamawiający zawiadamia, iż  przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie  art.  93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp,

ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą  przedłożył nieaktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Zamawiający nie mógł ponownie skorzystać z dyspozycji
art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie postępowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:14.09.2010 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:14.09.2010 13:43