ZP. 34111-12/10                                                            Będzin, dnia 17.09.2010r.

  DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez
                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
                                ul. 11-go Listopada 20
                                42 – 500 Będzin

 dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Siemońskiej w Będzinie   w ramach zadania  ,,Remonty Kapitalne Dróg”

 Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1: Zamawiający w przedmiarze robót nie uwzględnił oczyszczania nawierzchni jedni po frezowaniu, a także  skropienia bitumem.
Czy należy do przedmiaru dołączyć odpowiednie kalkulacje?

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający dodaje pozycję nr 18 do przedmiaru robót:

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

18

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy

lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

1829,5

m2

1829,5

1829,5

Razem

1829,5

UWAGA!!!
W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić dodaną pozycję nr 18 do przedmiaru robót.

PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:20.09.2010 10:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:20.09.2010 10:33