REGULAMIN REKRUTACJIBędzin: Dowóz uczniów do Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie z ulicy Rzecznej przez. Odkrywkową na ul. Jedności 38 oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek wychowawczych - zamówienie uzupełniające.
Numer ogłoszenia: 298572 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Będzina, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267-35-16, faks (032) 267 62 19 , strona internetowa www.bedzin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie z ulicy Rzecznej przez. Odkrywkową na ul. Jedności 38 oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek wychowawczych - zamówienie uzupełniające..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dowóz 1 dziecka do oddziału integracyjnego w Gimnazjum nr 5 w Będzinie, ul. Kołłątaja 63 2.Dziecko musi być przewożone środkami transportu dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych. 3.Godzina dowozu do placówki i dowozu po zajęciach do domu musi być dostosowana do dowożonego dziecka. Dziecko nie może być dowiezione przed otwarciem świetlicy w szkole, najwcześniej jednak 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć. Dziecko powinno być odebrane przed zamknięciem świetlicy w szkole, nie później jednak niż 2 godziny po zakończeniu zajęć. 4.Usługa w każdym miesiącu musi być potwierdzona przez dyrektora placówki lub osobę przez niego wskazaną z podaniem ilości dni, w których była świadczona usługa. 5 .Ilość dni usługi: IX.2009 - 4 dni X.2009 - 21 dni XI.2009 - 20 dni XII.2009 - 16 dni (od 23.XII. - 31.XII.2010 r. - ferie świąteczne) I.2010 - 11 dni (od 17.I. - 30.I. 2011r. - ferie zimowe) II.2010 - 20 dni III.2010 - 23 dni IV.2010 - 17 dni (od 21.IV. - 26.IV.2011 r. -wiosenna przerwa świąteczna) V.2010 - 21 dni VI.2010 - 17 dni (24.VI.2011 r. zakończenie roku szkolnego) ogółem: 170 dni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.Zamówienie uzupełniające było przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a jego wartość stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Umowa na zamówienie podstawowe została zawarta w dniu 30.08.2010r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Przewóz Osób MINI-BUS Mendera Jerzy, ul. Skalskiego 1/164, 42-500 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:20.09.2010 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:20.09.2010 14:06