LVI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie:

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Boleradz


 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Świerczewskiego


 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/599/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2  marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach. szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze


 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr LVI/974/2010 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


 • ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie i w oddziale żłobkowym w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Będzinie


 • określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


 • utworzenia na terenie gminy Będzin odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2010 r.


 • zmian budżetu miasta na 2010 rok


 • zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok


 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok


 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok


 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok


 • zmian uchwał dotyczących zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiącej wkład własny w finansowaniu Projektu "Gospodarka wodno ściekowa w Będzinie" realizowanym z udziałem środków unijnych:
zmian uchwały nr LII/567/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 roku, zmienionej uchwałą nr IV/45/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 stycznia 2007 roku,
oraz zmian uchwały nr LII/568/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 roku zmienionej uchwałą nr XXI/252/2008 Rady Miejskiej w Bedzinie z dnia 31 marca 2008 roku

Uchwała Nr LVI/983/2010Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LVI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Data publikacji:12.10.2010 09:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:10.11.2010 10:53