Będzin: Utrzymanie czystości na terenach zieleni gminnej w 2010 roku -
( opróżnianie koszy, zbieranie śmieci i innych odpadów komunalnych wraz z utylizacją odpadów) - zamówienie uzupełniające

Numer ogłoszenia: 330202 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Będzina, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267-35-16, faks (032) 267 62 19 , strona internetowa www.bedzin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości na terenach zieleni gminnej w 2010 roku - ( opróżnianie koszy, zbieranie śmieci i innych odpadów komunalnych wraz z utylizacją odpadów) - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zbieranie śmieci i innych odpadów komunalnych (tj. papiery, butelki, worki foliowe, niedopałki, odchody zwierzęce oraz wszelkie inne nieczystości) z terenów zielonych z transportem i utylizacją w rejonie I i II w Będzinie. Zakres zamówienia: 1. Zbieranie śmieci i innych odpadów komunalnych w godzinach: od 7:00 do 15:00 na 100 % powierzchni każdorazowo zleconej przez Zamawiającego wpisem do dziennika prac lub interwencyjnie na zgłoszenie telefonicznie zgodnie z załącznikami: - załącznik nr 1 - wykaz terenów w rejonie I, - załącznik nr 2- wykaz terenów w rejonie II, oraz terenów wskazanych przez Zamawiającego niesklasyfikowanych w załącznikach w ilości 40 ha, a umiejscowionych na terenie Będzina. Przewidywana powierzchnia sprzątania 4444,44 ha. UWAGA!: Zamawiający wymaga: 1) Dwóch samochodów ( dla rejonu I i II ) do odbioru odpadów z monitoringiem pojazdu GPS (Wykonawca zamontuje na własny koszt system monitoringu pojazdu, który będzie odzwierciedlał czas przejazdu oraz trasę przejazdu, dostarczy i zainstaluje Zamawiającemu oprogramowanie oraz sprzęt do monitoringu pojazdu w dniu następnym po podpisaniu umowy, na dwóch komputerach Zamawiającego zaznaczy w systemie GPS na mapie punkty stałe, granice terenów zieleni gminnej oraz na własny koszt przeszkoli wyznaczonych dwóch pracowników UM Będzin. (Po wygaśnięciu umowy oprogramowanie oraz sprzęt zostanie zwrócone Wykonawcy). WAŻNE !!! W razie awarii samochodu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia innego samochodu wraz z monitoringiem GPS jak w/w. W ostatnim dniu obowiązywania umowy dane zostaną zarchiwizowane na nośniku zewnętrznym i przekazane Zamawiającemu. Wykonanie archiwizacji Wykonawca wliczy w koszt oferty. 2) Samochodu do odbioru i kontroli prac, samochód winien być wyposażony w dwa miejsca dla Zamawiającego i jedno miejsce dla Koordynatora prac ( osoba ze strony Wykonawcy ) odpowiedzialnego za czynności kontrolne i odbiory prac. Odbiory prac odbywać się będą 1 raz w tygodniu po telefonicznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do stawienia się w Urzędzie Miejskim w Będzinie, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych. Koszty transportu i koszty związane z czynnościami odbioru i kontroli prac Wykonawca winien wliczyć w cenę oferty. Do powyższych pkt. 1) i 2)-Każdy pojazd winien być oznakowany logo firmy (nazwa i adres firmy wraz z numerem telefonu). 3) Dwóch odkurzaczy do zbierania odchodów zwierzęcych ( po 1 szt. dla rejonu I i II ). 4) Dysponowania osobą do koordynacji prac. Koordynator prac odpowiedzialny będzie za potwierdzanie przyjęcia zleceń, za podpisywanie protokołów przeprowadzonych kontroli oraz protokołów odbioru prac oraz inne czynności związane z realizacja umowy. Koordynator prac musi być wyposażony w telefon komórkowy, poprzez który będzie kontaktować się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Będzinie. Koordynator prac ze strony Wykonawcy musi być dyspozycyjny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 i zgłaszać się na każde wezwanie do Urzędu Miejskiego w Będzinie -bez zbędnej zwłoki maksymalnie do 20 minut od powiadomienia. 5) Dysponowanie minimum 4 osobami do realizacji umowy . Osoby wymienione w powyższych punktach 4) i 5) powinny pracować w oznakowanych kamizelkach ostrzegawczych z logo firmy. 6)Wykonawca na koniec miesiąca zobowiązany jest do przedstawiania księgi obmiaru robót. Zamawiający zapłaci jedynie za faktycznie wykonane prace..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5, 90.51.32.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.Zamówienie uzupełniające było przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a jego wartość stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Umowa na zamówienie podstawowe została zawarta w dniu 30.12.2009r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Konsorcjum firm: Lider: Z.U.K. B.Kotuła,Członek: Z.U.K. H.Kotuła, ul. Wolności 28a, 42-500 Będzin, kraj/woj. śląskie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:13.10.2010 11:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:13.10.2010 11:23