ZP.34111-15/10                                                        Będzin, dnia 13.10.2010r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

ZMIANA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Gmina Będzin reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: ”Wykonanie nawierzchni parkingu przy ulicy Chmielewskiego”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania  oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp  dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1: Czy w pozycji [9 d.2] przedmiaru robót – Wzmocnienie istniejącej nawierzchni
z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność =13 należy przyjąć obmiar  o wielkości 110 m2 ?

ODPOWIEDŹ 1: Należy przyjąć obmiar analogicznie jak w pozycji [8 d.2] równy 1110 m2.

Zamawiający dokonuje zmiany w pozycji nr [9 d.2]  przedmiaru robót  załącznik nr 6  do SIWZ.

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

9 d.2

KNR 2-31

0117-02

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm
grubo
ść warstwy po zagęszczeniu
Krotno
ść = 13

m2


m2

1110

RAZEM

1110

Uwaga!!!
Do kosztorysu ofertowego należy przyjąć zmienioną wartość.

PYTANIE 2: Jakiego koloru kostkę brukową betonową o gr. 8 cm należy przyjąć w pozycji
[ 15 d.2] przedmiaru robót ?

ODPOWIEDŹ 2 : We wskazanej powyżej pozycji należy przyjąć kostkę brukową betonową koloru czerwonego.

                     PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:14.10.2010 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:14.10.2010 09:27