ZP.34111-15/10                                                                                Będzin, dnia 14.10.2010r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Gmina Będzin reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: ”Wykonanie nawierzchni parkingu przy ulicy Chmielewskiego”

Na podstawie art.38 ust.2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania:

PYTANIE 1: Pozycja 1 dotyczy rozebrania krawężników natomiast pozycja nr 3 nie uwzględnia ich wywozu w ilości 8,550 m3. Czy wywóz krawężników jest po stronie Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ 1: Zgodnie z zapisem części XII pkt 9 SIWZ -  koszty utylizacji i składowania odpadów należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich do kosztorysu ofertowego. Koszty powyższe  nie stanowią odrębnego wynagrodzenia wykonawcy.

PYTANIE 2: Pozycja 3 uwzględnia wywóz ziemi (nie gruzu) na odległość do 1.0 km.
Czy Zamawiający wyznaczy miejsce na składowanie gruzu w promieniu do 1,0 km od miejsca prowadzonych robót drogowych?
ODPOWIEDŹ 2: Zgodnie z zapisem części XII pkt 9 SIWZ -  koszty utylizacji i składowania odpadów  ( w tym  również składowanie gruzu) należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich do kosztorysu ofertowego. Koszty powyższe  nie stanowią odrębnego wynagrodzenia wykonawcy.

PYTANIE 3: Przedstawiony przedmiar robót nie uwzględnia malowania linii dla oznakowania poziomego jezdni oraz nie uwzględnia ustawienia znaków drogowych.
Czy powyższe roboty nie wchodzą w zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego, bo jeżeli tak to proszę określić ich wielkość przedmiarową.
ODPOWIEDŹ 3: Powyższe roboty nie wchodzą w zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

PYTANIE 4: Pozycja 19, 20 nie określa precyzyjnie typu rur z PCV, proszę o określenie ich typu.
ODPOWIEDŹ 4: Rury PCV o śr. 160, 250 mm  SN 8, kl.S, łączone na uszczelkę gumową.

                  PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             mgr Radosław Baran

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:14.10.2010 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:14.10.2010 10:58