Będzin: Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Gminy Będzin wraz z przygotowaniem dokumentacji do ich zbycia , wycena nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Będzin zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz inwentaryzacja budowlana budynków mieszkalnych tj. lokali użytkowych , lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych dla poszczególnych lokali w nieruchomościach będących własnością Gminy Będzin , celem ich zbycia - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 287605 - 2010; data zamieszczenia: 14.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Będzina, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267-35-16, faks (032) 267 62 19 , strona internetowa www.bedzin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych własności Gminy Będzin wraz z przygotowaniem dokumentacji do ich zbycia , wycena nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Będzin zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz inwentaryzacja budowlana budynków mieszkalnych tj. lokali użytkowych , lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych dla poszczególnych lokali w nieruchomościach będących własnością Gminy Będzin , celem ich zbycia - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego tj. lokali użytkowych , lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych dla poszczególnych lokali , celem ich zbycia - w nieruchomości będącej własnością Gminy Będzin , a zlokalizowanej przy ulicy 9 Maja 7a. Inwentaryzacja winna być wykonana: a) w oparciu o pomiar z natury w świetle wyprawionych ścian wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi takimi jak : piwnice, komórki itp., oraz pomieszczeniami przeznaczonymi do wspólnego użytkowania mieszkańców tj. strychy , schody, korytarze itp., b)sporządzenie zestawienia powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych, powierzchni piwnic lokatorskich, pomieszczeń przynależnych do lokalu, powierzchni komunikacji i powierzchni usługowych. Dla każdego lokalu należy podać udział w częściach wspólnych budynku obliczony na podstawie Ustawy o własności lokali z dokładnością do 5-ciu miejsc po przecinku c)wykonanie rzutów poziomych wszystkich kondygnacji z zaznaczeniem kolorami samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych z podaniem wymiarów poszczególnych pomieszczeń w lokalu, ich powierzchni użytkowej. W kondygnacji piwnicznej z zaznaczeniem kolorami piwnic i pomieszczeń przynależnych do lokalu , zaznaczenie pozostałych części wspólnych . Inwentaryzacja winna być sporządzona w 3 egz. z załączonymi 3 egzemplarzami rzutów dla każdego lokalu mieszkalnego lub użytkowego łącznie z pomieszczeniami przynależnymi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.Zamówienie uzupełniające było przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a jego wartość stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Umowa na zamówienie podstawowe została zawarta w dniu 18 maja 2010 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Zakład Usług Inwestycyjnych INBUD Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 13, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:14.10.2010 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:14.10.2010 14:19