XLVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 04 stycznia 2010 r.

w sprawie:

 
 
 
 
XLIX Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 2010 r.

w sprawie:


 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Nr XXXV/517/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
  Uchwała Nr XLIX/897/2010
 • przyjęcia do wiadomości raportu doraźnej Komisji Rady Miejskiej Będzina ds. analiz i opiniowania nazw ulic i placów
  Uchwała Nr XLIX/898/2010
 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51
  Uchwała Nr XLIX/899/2010
 • przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Świętej Trójcy przy ulicy Plebańskiej 2 w Będzinie
  Uchwała Nr XLIX/900/2010
 • przyjęcia raportu z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2013
  Uchwała Nr XLIX/901/2010
 • przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXXVI/529/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2009 roku.)
  Uchwała Nr XLIX/902/2010
 • przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2010 roku.
  Uchwała Nr XLIX/903/2010
 • zmiany uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLVII/359/98 z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami
  Uchwała Nr XLIX/904/2010
 • zbycia - w formie bezprzetargowej - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin na rzecz ENION GRUPA TAURON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
  Uchwała Nr XLIX/905/2010
 • określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin
  Uchwała Nr XLIX/906/2010
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla osiedla Gzichów, położonego pomiędzy ulicami: Świerczewskiego, Czeladzką, Piastowską, Akacjową 
  Uchwała Nr XLIX/907/2010
 • zmian budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr XLIX/908/2010
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie opieki pielęgniarskiej w placówkach przedszkolnych
  Uchwała Nr XLIX/909/2010
 • zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr XLIX/910/2010
 • przeniesienia między zadaniami wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok
  Uchwała Nr XLIX/911/2010
 • zmiany w uchwale Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr XLIX/912/2010
 • rozpatrzenia skargi Pana Artura Chrzanowskiego zamieszkałego w Będzinie na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Będzinie przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg w Warszawie oraz Wojewody Śląskiego w Katowicach
  Uchwała Nr XLIX/913/2010
 • odrzucenia skargi na Prezydenta Miasta Będzina złożonej przez właścicieli wyodrębnionych lokali w budynkach mieszkalnych przy ul. Grabowej 36 i 38 w Będzinie
  Uchwała Nr XLIX/914/2010
 • rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Kazibudzkiego, zamieszkałego w Będzinie na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie skierowanej do Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr XLIX/915/2010
 
 

L Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie:


 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXXV/518/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009".
  Uchwała Nr L/916/2010
 • nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Będzinie przy ulicy Krakowskiej
  Uchwała Nr L/917/2010
 • przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2009 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  Uchwała Nr L/918/2010 cz.1
  Uchwała Nr L/918/2010 cz.2
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja
  Uchwała Nr L/919/2010
  załącznik nr 1
 • przystąpienia di sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy Alei Kołłątaja
  Uchwała Nr L/920/2010
 • ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego przez miasto Będzin rozwoju sportu kwalifikowanego
  Uchwała Nr L/921/2010
 • zmian budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr L/922/2010
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Dziecka w Sarnowie
  Uchwała Nr L/923/2010
 • zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji
  Uchwała Nr L/924/2010
 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr L/925/2010
 • zmiany w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznie 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr L/926/2010
 • zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładnia na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Będzin, jednostkom organizacyjnym miasta Będzin
  Uchwała Nr L/927/2010
 • rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Martę zamieszkałą w Będzinie na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
  Uchwała Nr L/928/2010
 • zmian w uchwale nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr L/929/2010
 
 
 


LI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie:


 • absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2009 rok

Uchwała Nr LI/930/2010

 • ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr LI/931/2010

 • zmian budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LI/932/2010

 • zmiany w uchwale nr L/922/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LI/933/2010

 • zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr LI/934/2010

 • utworzenia w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie gminy Będzin dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku

Uchwała Nr LI/935/2010

 • zmian budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LI/936/2010

 • zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LI/937/2010

 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LI/938/2010

 • zmian uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LI/939/2010

 • udzielenia Bankowi Spółdzielczemu poręczenia stanowiącego zabezpieczenie kredytu udzielonego Ośrodkowi Kultury w Będzinie

Uchwała Nr LI/940/2010

 • zmian budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LI/941/2010


 

LIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie:

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im.Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach


 

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15


 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem


 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem


 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publiczne, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem


 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem


 • zmiany uchwały Nr L/921/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego przez miasto Będzin rozwoju sportu kwalifikowanego


 • nieodpłatnego przekazania do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonych geodezyjnie numerami 3799/1 i 3799/15 karty 3 obręb Łagisza o łącznej powierzchni 854m2, położonej w Łagiszy przy ulicy Kolorowej


 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza u zbiegu ulic Świerczewskiego i Odkrywkowej

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 • przyjęcia zmian w "Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina"


 • oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 6358/20 na karcie mapy 21 obręb Grodziec o powierzchni 882m2 położonej przy ulicy Traugutta z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę garażową oraz pod budowę 4 garaży


 • zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gminy Będzin za I półrocze oraz informacji o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest gmina Będzin


 • zmian budżetu miasta na 2010 rok


 • zmian w Załącznikach nr 1 oraz nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok


 • nadania statutu jednostce budżetowej miasta "Miejskiej Świetlicy środowiskowej"

Uchwała Nr LIII/956/2010


LIV Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie:

 • zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Będzina na okręgi, określenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr LIV/957/2010

 • sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr LIV/958/2010

 • przejęcia pojazdów samochodowych na własność gminy Będzin

Uchwała Nr LIV/959/2010

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie

Uchwała Nr LIV/960/2010

 • trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Będzina

Uchwała Nr LIV/961/2010

 • zmian budżetu miasta na 2010 rok oraz uchylenia uchwały nr LI/940/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia Bankowi Spółdzielczemu poręczenia stanowiącego zabezpieczenie kredytu udzielonego Ośrodkowi Kultury w Będzinie

Uchwała Nr LIV/962/2010

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

Uchwała Nr LIV/963/2010

 • zmian w Załącznikach nr 1, nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LIV/964/2010

 • rozpatrzenia skargi Pana Artura Chrzanowskiego zamieszkałego w Będzinie na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg w Warszawie

Uchwała Nr LIV/965/2010


LV Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 12 lipca 2010 r.

w sprawie:


 • zmian budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LV/966/2010

 • odpłatnego przejęcia sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Osiedla Górki Małobądzkie

Uchwała Nr LV/967/2010

 • zmian w Załączniku nr 5 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
 • zmian budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LV/970/2010

 

LVI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie:

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Boleradz


 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Świerczewskiego


 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/599/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2  marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach. szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze


 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr LVI/974/2010 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


 • ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie i w oddziale żłobkowym w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Będzinie


 • określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


 • utworzenia na terenie gminy Będzin odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2010 r.


 • zmian budżetu miasta na 2010 rok


 • zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok


 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok


 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok


 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok


 • zmian uchwał dotyczących zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiącej wkład własny w finansowaniu Projektu "Gospodarka wodno ściekowa w Będzinie" realizowanym z udziałem środków unijnych:
zmian uchwały nr LII/567/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 roku, zmienionej uchwałą nr IV/45/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 stycznia 2007 roku,
oraz zmian uchwały nr LII/568/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 roku zmienionej uchwałą nr XXI/252/2008 Rady Miejskiej w Bedzinie z dnia 31 marca 2008 roku

Uchwała Nr LVI/983/2010


 
LVII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie:

 • określenia limitu nowo wydawanych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2011
  Uchwała Nr LVII/984/2010
 • trybu i sposobu powołania i odwołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Uchwała Nr LVII/985/2010
 • przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010
  Uchwała Nr LVII/986/2010, Załącznik
 • przyjęcia zmiany „Aktualizacji Programu rewitalizacji Miasta Będzina”
  Uchwała Nr LVII/987/2010, Załącznik
 • uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Będzina na lata 2010 – 2013”
  Uchwała Nr LVII/988/2010, Załącznik
 • przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Będzina na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku
  Uchwała Nr LVII/989/2010, Załącznik
 • przyjęcia na 2011 „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Uchwała Nr LVII/990/2010, Załącznik
 • zmian budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr LVII/991/2010
 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej w Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr LVII/992/2010
 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miasta Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr LVII/993/2010
 • zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr LVII/994/2010
 • zmian w Załączniku nr 5 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr LVII/995/2010
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2011 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  Uchwała Nr LVII/996/2010
 • oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 157/2 na karcie mapy obręb Będzina o powierzchni 8m2 położonej przy Alei Kołłątaja w celu posadowienia obelisku upamiętniającego  700 rocznicę urodzin króla Kazimierza Wielkiego
  Uchwała Nr LVII/997/2010
 • dokonania darowizny na rzecz Powiatu Będzińskiego nieruchomości będącej własnością Gminy Będzin, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 99 karta mapy 21 obręb Będzin o pow. 5510 m2 , stanowiącej Plac Kardynała Jean Marie Lustigera
  Uchwała Nr LVII/998/2010
 • rozpatrzenia skargi Teresy i Jerzego Szwaczków na bezczynność Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr LVII/999/2010
 • zmian budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr LVII/1000/2010
 • zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr LVII/1001/2010
I Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2010 r.

II Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2010 r.

 

III Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.

 • określenia trybu i szczegółowych kryteriów  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Uchwała Nr III/7/2010
 • przyjęcia na 2011 rok „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
  Uchwała Nr III/8/2010, Załącznik Nr 1
 • podjęcia działań zmierzających do kontynuowania współpracy pomiędzy Miastem Będzin (Rzeczpospolita Polska) a Miastem Basse – Ham (Republika Francuska) celem podpisania porozumienia w sprawie przygotowania procedury zawarcia umowy o współpracy miast partnerskich
  Uchwała Nr III/9/2010
 • zmiany uchwały Nr XVI/181/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku
  Uchwała Nr III/10/2010
 • zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 rok
  Uchwała Nr III/11/2010
 • zmian budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr III/12/2010
 • zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr III/13/2010
 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 oku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr III/14/2010
 • zmian uchwały Nr XL/687/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
  Uchwała Nr III/15/2010
 • utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
  Uchwała Nr III/16/2010
 • wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXIII/462/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalenia opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
  Uchwała Nr III/17/2010
 • delegowania przedstawiciela Gminy Miejskiej Będzin do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
  Uchwała Nr III/18/2010


 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:10.11.2010 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:14.07.2014 16:22