ZARZĄDZENIE Nr 0151/468/ 2010
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 15.11. 2010 roku


w sprawie : projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Będzina na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. nr 113 z 2002 roku poz. 984 z późniejszymi zmianami)

zarządzam :

§ 1.


Przyjąć projekt budżetu miasta na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Będzina na 2011 rok wraz z załącznikami.

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Radosław Baran
Prezydent Miasta Będzina

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt Budżetu Miasta na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:22.11.2010 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:24.01.2012 10:31