ZARZĄDZENIE Nr 0151 / 467 / 2010
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 15.11. 2010 roku

w sprawie : projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Miasta Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2011- 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. nr 113 z 2002 roku poz. 984 z późniejszymi zmianami)

zarządzam :

§ 1.

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2011- 2014 wraz z załącznikami.

§ 2.

Przyjąć prognozę długu Miasta Będzina na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Radosław Baran
Prezydent Miasta Będzina

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:22.11.2010 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:22.11.2010 13:15