ZP. 34121-23/10                                                                         Będzin,  dnia 19.11.2010r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         000515649                       NIP:   625-00-14-503

Telefon            032  267-91-34                 faks: 0-32 267-91-34

e-mail              wim@um.bedzin.pl

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

„Udzielenie kredytu w wysokości 10.643.874,00 PLN na sfinansowanie planowanego

deficytu w budżecie miasta Będzina w 2010r.”

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1.

Bank Gospodarstwa  Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

2.440.212,36 zł

2.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Centrum Korporacyjne w Sosnowcu
ul. Kilińskiego 20, 41-200 Sosnowiec

2.339.228,10 zł

3.

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
Centrum Bankowości Korporacyjnej w Częstochowie

 Al. NMP 24, 42-200 Częstochowa

2.210.003,00 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
Centrum Bankowości Korporacyjnej w Częstochowie

 Al. NMP 24, 42-200 Częstochowa

Najkorzystniejsza oferta.      

5. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6. Żadna oferta nie została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  01.12.2010r.

Z upoważnienia  PREZYDENTA MIASTA

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Ryszard Fornal

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:22.11.2010 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:22.11.2010 13:38