Kompetencje Przewodniczącego Rady Miejskiej:

 • wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami
 1. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
 2. Rada Gminy obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego.
 3. Na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 
 4. Na wniosek Prezydenta Przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.
 • wynikające z uchwały Nr XIII/96/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina
 1. Przewodniczący organizuje pracę Rady oraz prowadzi jej sesje.
 2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - przygotowywanie i zwoływanie sesji, prowadzenie obrad oraz czuwanie nad utrzymaniem powagi sesji;
  - przygotowywanie projektów planu pracy Rady na okresy półroczne i przedstawienie ich Radzie do uchwalenia;
  - koordynowanie działalności komisji, organizowanie współpracy i wymiany poglądów między komisjami;
  - zarządzanie i przeprowadzanie głosowań nad projektami uchwał;
  - podpisywanie uchwał Rady i bieżącej korespondencji;
  - czuwanie nad zapewnieniem Radnym warunków niezbędnych do wykonywania mandatu;
  - współdziałanie z Prezydentem;
  - reprezentowanie Rady na zewnątrz.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Sławomir Brodziński - Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.12.2010 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Edyta Pawlik
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.12.2010 09:06

Rejestr zmian dokumentu