Do zadań Prezydenta należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady;
 2. określenie sposobu wykonywania uchwał;
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 4. wykonywanie budżetu;
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 6. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie gminy na zewnątrz;
 7. kierowanie pracą Urzędu;
 8. opracowywanie planów operacyjnych ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 9. zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych w przypadkach, jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia;
 10. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta;
 11. powoływanie i odwoływanie swojego zastępcy lub zastępców i określanie ich liczby;
 12. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 13. składanie oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem;

Pod  bezpośrednim  nadzorem  Prezydenta  pozostają  następujące Wydziały i Referaty:

 1. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 2. Urząd Stanu Cywilnego
 3. Straż Miejska
 4. Biuro Zarządzania Kryzysowego
 5. Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
 6. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu

Prezydent współpracuje ze spółkami:

   1. PTHU "Interpromex" Sp. z o.o. w Będzinie
   2. MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie
   3. MZBM Sp. z o.o. w Będzinie
   4. PKM Sp. zo.o. w Sosnowcu
   5. Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu
   6. TBS "CENTRUM" Sp. z o.o. w Będzinie

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta - kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:09.12.2010 10:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:29.06.2021 08:26