Komisja Polityki Gospodarczej Miasta
Rady Miejskiej Będzina

w składzie:

 1. Bogumiła Dudyńska
 2. Krzysztof Dudziński
 3. Szczepan Gryma
 4. Jadwiga Gubała
 5. Janusz Herpel
 6. Jerzy Jagieła
 7. Małgorzata Kiewlicz
 8. Katarzyna Maciejewska
 9. Michał Makowski
 10. Janusz Pańczyk
 11. Artur Rosiński – Przewodniczący Komisji
 12. Sławomir Seremak
 13. Grażyna Staroń
 14. Tomasz Wacławczyk
 15. Wiesław Wacławik
 16. Marek Wieczorek

Zakres działania Komisji, obejmujący w szczególności sprawy z zakresu:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • analizy projektu uchwały budżetowej,
 • analizy uchwał budżetowych i okołobudżetowych w tym podatków i opłat lokalnych,
 • analizy sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania budżetu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:14.12.2010 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.07.2014 12:02