ZP. 34121-27/10                                                          Będzin, dnia 13.12.2010r.

  DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez
                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
                                ul. 11-go Listopada 20
                                42 – 500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Nadzór nad robotami w Będzinie – Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 08 Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w dzielnicy Ksawera – Koszelew  realizowanego w ramach Projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie)”Zamówienie nr 2004/PL/16/C/PE/001-04 A

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ w Tomie II Wzór Umowy w §2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC, dla poniżej wymienionego Kontraktu wykonawczego na roboty budowlane który będzie zawarty przez Zamawiającego w celu zakończenia realizacji Projektu:

            Kontrakt 08 pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w dzielnicy Ksawera – Koszelew  - odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2, planowany okres realizacji robót 10 miesięcy od daty podpisania Umowy, nie dłużej niż do 31.12.2011 r.  w tym:

1) okres realizacji Kontraktu na roboty – maksymalnie 8 miesięcy, rozumiany jako okres faktycznej realizacji Kontraktów wykonawczych na roboty budowlane,

2) okres zgłaszania wad zrealizowanego Kontraktu na roboty – 2 miesięcy liczone od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla  Kontraktu wykonawczego na roboty budowlane.

PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:15.12.2010 08:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:15.12.2010 08:09