ZP. 34101-26/10                                                       Będzin, dnia 14.12.2010r.

  DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

ZMIANA  TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:       Gmina Będzin  reprezentowana przez
                                Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
                                ul. 11-go Listopada 20
                                42 – 500 Będzin

dotyczy zadania pn.: „Dostawa prasy codziennej  i  specjalistycznej do Urzędu Miejskiego w Będzinie w roku  2011”

Dokonuje się zmiany treści Zaproszenia do składania ofert w części X, która otrzymuje brzmienie:

X.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę w zamkniętym opakowaniu  należy złożyć w Urzędzie  Miejskim w Będzinie,

ul. 11 Listopada 20 w  Biurze Zamówień Publicznych   pok. nr 117 lub drogą korespondencyjną ( liczy się data wpływu ) na adres:

Urząd Miejski w Będzinie
Biuro Zamówień Publicznych pok.117       
 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20
Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania: „Dostawa prasy codziennej  i  specjalistycznej do Urzędu Miejskiego w Będzinie w roku  2011”
Termin składania ofert upływa dnia   17.12.2010 r. Godz.0900.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20 w sali 101 w dniu:      17.12.2010 r.  o godz.1000
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia brakujących dokumentów lub zwierających błędy jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych  i pisarskich, które nie będą w sposób istotny zmieniały treści oferty.

Dokonane poprawki staną się skuteczne po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:15.12.2010 08:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:15.12.2010 08:12