ZP.34111-20/10                                                            Będzin, dnia 20.12.2010r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Gmina Będzin reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20,  42-500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ksawera-Koszelew- odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2 2004/PL/16/C/PE/001-08

Na podstawie art.38 ust.2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania:

PYTANIE 1: Czy wszelkie uzgodnienia i pozwolenia zamieszczone w IDW obejmują uzgodnienia i pozwolenia, których powinien dokonać projektant i które powinien zweryfikować organ wydający pozwolenie na budowę.

ODPOWIEDŹ 1: Tak, Zamawiający posiada ważne pozwolenia na budowę, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PYTANIE 2: Czy uzgodnienia i pozwolenia dołączone do SIWZ są nadal aktualne? Jeśli tak prosimy o podanie terminu ważności niniejszych dokumentów.

ODPOWIEDŹ: Nie, Wykonawca zgodnie ze swoją wiedza i doświadczeniem powinien uzyskać wszelkie uzgodnienia i zgody w zakresie niezbędnym do terminowego i prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 3: Czy Inwestor przewidział możliwość zmiany projektu Umowy w sytuacji, gdy uzyskanie pozwoleń i uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy będzie miało wpływ na terminowość wykonania robót (długi okres uzyskania pozwoleń i uzgodnień)?

ODPOWIEDŹ: Nie , Zamawiający nie przewiduje zmian w Umowie z tego tytułu.

PYTANIE 4: Czy nieterminowe uzyskanie pozwoleń lub uzgodnień będzie traktowane jako przeszkoda techniczna zg.z pkt.18.2. IDW i stanowić będzie podstawę do przesunięcia terminu zakończenia robót. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia w pkt. 18.12. IDW -”przeszkody techniczne”.

ODPOWIEDŹ: Nie, „przeszkody techniczne” pod tym pojęciem rozumie się: każdego rodzaju przeszkody techniczne uniemożliwiające prawidłową realizację robót i w ocenie Inżyniera Kontraktu powodujące konieczność wprowadzenia zmian do Umowy, np. kolizje z istniejącym, niezidentyfikowanym uzbrojeniem podziemnym.

PYTANIE 5: W ST-03 Rurociągi Kanalizacji Deszczowej pkt.1.2. zakres zadania obejmuje wykonanie studni kanalizacyjnych z kr.betonowych fi 1400-10 kpl (na rurociągach fi 800). Natomiast Projekt Wykonawczy pkt. 10.1.2.Studzienki mówi o wykonaniu studni kanalizacyjnych z laminatu poliestrowo-szklanego fi 1200 dla ww.średnicy. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, który typ studni należy zabudować na rurociągu fi 800.

ODPOWIEDŹ: Należy zabudować studnie zgodnie z ST-3, tzn. z kręgów betonowych.

                                                                                                            PREZYDENT MIASTA

                                                                                                             Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:21.12.2010 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:21.12.2010 14:00