Stosownie do treści artykułu 6 ustępu 9 punktu 1 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 121, pozycja 844 ze zmianami „Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. Na mocy artykułu 6 ustępu 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych to Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa  w ust. 9 pkt 1 jako jedyny kompetentny organ stanowiący tej jednostki.


Uwzględniając powyższe wzór deklaracji (DN-1) na podatek od nieruchomości  na 2011 rok  wraz z załącznikami   (ZN-1/A i ZN-1/B) określają :

  • Uchwała  Nr XVI/181/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 2007 roku   w  sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek  od nieruchomości, podatek rolny  i  podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od  1 stycznia  2008 roku  – (druki druki DN-1 i  ZN-1/A) 
 
  • Uchwała Nr  III/10/2010  Rady  Miejskiej Będzina z dnia  30 grudnia 2010 roku w  sprawie  zmiany  uchwały   Nr  XVI/181/2007  Rady  Miejskiej   w  Będzinie z dnia   26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny  i  podatek leśny  obowiązujących na terenie miasta Będzina od  1 stycznia  2008 roku   –  (druk ZN-1/B) 

    Uchwała Nr III/10/2010

Zgodnie z  zapisem   artykułu  5  ust. 1  wskazanej  powyżej  ustawy  o  podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy,   w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy w danym roku podatkowym. 

W przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  stosuje się stawki   obowiązujące  w   roku   poprzedzającym  rok  podatkowy  -  zgodnie z zapisem art. 20a ust. 1 ww ustawy.

Rada Miejska Będzina nie podjęła uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości  obowiązujących  na terenie miasta Będzina od 1 stycznia  2011 roku, tym samym w mocy pozostaje  Uchwała Nr  XXX /450/2008  Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 października 2008 roku w  sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości  obowiązujących  na terenie miasta Będzina od 1 stycznia  2009 roku. (link do uchwały)Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2011 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz druku deklaracji wraz z załącznikami obowiązującymi na terenie miasta Będzina w 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.01.2011 10:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.07.2012 08:54