SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 2674982; 7614760, 61, faks 032 2674982, 7614760, 7614761.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów nabiałowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów nabiałowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1; 2. Harmonogram dostaw: dostawa od poniedziałku do piątku do godz. 07.00 na podstawie zamówień pisemnych - składanych faksem w każdy czwartek na okres jednego tygodnia; 3. Wykonawca będzie dostarczać towar na własny koszt bezpośrednio do siedziby Zamawiającego tj. MOPS ul. 11 listopada 1 42-500 Będzin..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Milko Hurtowe Centrum Nabiału, Dulęby 5, 40-833 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33011,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 25814,40

Oferta z najniższą ceną: 25814,40 / Oferta z najwyższą ceną: 29613,19

Waluta: PLN.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - artykuły nabiałowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Paweł Zuwalski
Data publikacji:07.01.2011 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Chycka-Kowalczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:02.05.2011 09:24