Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - artykuły mięsne

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 2674982; 7614760, 61, faks 032 2674982, 7614760, 7614761.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Dostawa artykułów mięsnych i jego przetworów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa artykułów mięsnych i jego przetworów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1; 2. Harmonogram dostaw: dostawa w poniedziałek i środę do godz. 07.00 na podstawie zamówień pisemnych - składanych faksem w każdy czwartek na okres jednego tygodnia; 3. Wykonawca będzie dostarczać towar na własny koszt bezpośrednio do siedziby Zamawiającego tj. MOPS ul. 11 listopada 1 42-500 Będzin..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Artykuły Spożywcze Mięso Wędliny Grażyna Wieczorek z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ludowej, pawilon nr 4, Ludowa pawilon nr 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39950,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 34326,50

Oferta z najniższą ceną: 34326,50 / Oferta z najwyższą ceną: 40470,70

Waluta: PLN.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - artykuły mięsne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Paweł Zuwalski
Informację wytworzył:Dorota Chycka-Kowalczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2011 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż