INFORMACJA  DLA  POSIADACZY AZBESTU.


 
Prezydent Miasta  Będzina przypomina przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami o obowiązku wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające  azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8  poz. 31) tj.:
„Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr3* do rozporządzenia.
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.”
Informację, o której mowa sporządza się  w dwóch egzemplarzach:
1)jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej marszałkowi województwa;
2)drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację prezydentowi  miasta.

W celu zapewnienia pełnej ewidencji ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska na terenie miasta Będzina, uprasza się podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Będzin, mimo że przepisy tego nie nakazują, o przedłożenie informacji również Prezydentowi Miasta Będzina.

Jednocześnie informuję, iż od roku 2004 Gmina Będzin realizuje zadanie w zakresie finansowania  unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych.

                                                                                                                
  
                                                                               Prezydent Miasta Będzina
                                                                                                         
  (-)   Łukasz Komoniewski

 

 

 


UWAGA:                                                                                                         
*Załącznik  dostępny w  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Urzędu Miejskiego w Będzinie pok. nr 124, tel. 32/267-92-06


Będzin, dn. 18.02.2011r.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dla posiadaczy azbestu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:17.01.2011 12:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Piątek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:29.02.2012 15:05