Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej

 

Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej

 1. Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20; pokoje nr 217-223, II piętro, +48 32 267-70-41 do 44 wew. 220 (inwestycje), wew. 154, 207(inspektorzy), wew. 119, 234(drogownictwo)
 2. Kierownik Referatu Strategii i Inżynierii Miejskiej - Piotr Frączek, pokój nr 224, II piętro, tel. + 48 32 267 70 41 do 44 wew. 203, +48 32 267 9 115, +48 32 267 9 203, fax +48 32 267 9 137
   

   

 3. Do zakresu rzeczowego Referatu w szczególności należy:
   
 1. opracowywanie materiałów programowych niezbędnych do określania strategii, priorytetów, celów i kierunków rozwoju Gminy;

 2. realizacja zadań związanych z przygotowaniem i sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

 3. realizacja zadań związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 4. współdziałanie i koordynacja przy sporządzaniu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich oraz opracowań wynikających z realizacji polityki przestrzennej kraju;

 5. ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

 6. prowadzenie analiz w oparciu o materiały statystyczne i zbiorcze opracowania, dotyczących struktury społeczno-gospodarczej Gminy;

 7. opracowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu wniosków o dotacje, pożyczki, kredyty na cele związane z rozwojem Gminy, a zwłaszcza na inwestycje prowadzone na jej terenie;

 8. gromadzenie ofert inwestycyjnych oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów roboczych z potencjalnymi inwestorami;

 9. wydawanie opinii, zaświadczeń i informacji na podstawie aktów prawa miejscowego (w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany);

 10. letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości dróg oraz koordynacja tych zadań;

 11. nadzór nad zaopatrzeniem ludności i przemysłu w wodę oraz nad gospodarką ściekową wraz z analizą wniosków taryfowych i przygotowywaniem projektów uchwał w tej sprawie;

 12. prowadzenie monitoringu, sporządzanie raportów i sprawozdań dla Urzędu Wojewódzkiego z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

 13. przedkładanie informacji o opłatach za korzystanie ze środowiska, obliczanie tych opłat, kontrola jakości odprowadzanych ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników;

 14. bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i pompowni;

 15. wydawanie warunków technicznych w uzgodnieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na wprowadzanie wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych;

 16. finansowanie (w ramach budżetu wydziału) i koordynacja działań związanych z budową, utrzymaniem, remontami bieżącymi, oznakowaniem, zajmowaniem pasa drogowego i lokalizacjami w pasie drogowym dróg gminnych;

 17. planowanie i wykonywanie remontów kapitalnych dróg;

 18. wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;

 19. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;

 20. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem miejsc postojowych;

 21. współudział w organizowaniu i nadzór nad zbiorową komunikacją autobusową
  i tramwajową;

 22. opiniowanie rozwiązań komunikacji zbiorowej;

 23. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarza komunalnego;

 24. dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych;

 25. współudział w sprawowaniu opieki nad zwierzętami, szczególnie bezdomnymi, ich wyłapywanie oraz współdziałanie z samorządem lekarsko-weterynaryjnym i Państwową Inspekcją Weterynaryjną, jak również z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt;

 26. prowadzenie postępowania w sprawie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

 27. prowadzenie postępowań w sprawie decyzji na odebranie zwierząt;

 28. nadzór merytoryczny nad targowiskami miejskimi;

 29. nadzór nad lądowiskiem;

 30. bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej (szalety miejskie, fontanny, itp.);

 31. prowadzenie postępowania związanego z wykonywaniem krajowego drogowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, nie będącymi taksówkami oraz na zarobkowy przewóz osób taksówkami;

 32. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym;

 33. wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Referatu.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2011 14:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.12.2018 09:35 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.12.2018 09:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.12.2018 09:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.04.2017 11:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.04.2017 13:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.04.2017 12:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.08.2016 14:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.03.2014 08:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.03.2014 08:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.01.2014 10:42 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.09.2013 11:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.09.2013 11:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.09.2013 11:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.08.2013 12:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.09.2012 12:00 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.09.2012 11:56 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.09.2012 11:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.09.2012 11:54 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.09.2012 12:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.09.2012 12:43 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.09.2012 12:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.09.2012 12:35 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.09.2012 12:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.09.2012 12:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.05.2011 13:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
05.05.2011 10:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.05.2011 12:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.05.2011 10:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.04.2011 09:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.03.2011 11:49 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.03.2011 11:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.02.2011 14:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.02.2011 14:11 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)