Wydział Inwestycji

 

 1. Wydział Inwestycji mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20; e-mail: rozwoj@um.bedzin.pl, II piętro, pokoje nr 217-226

 2. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta - Mirosław Leśniewski, pokój nr 221, II piętro, tel. + 48 32 267 70 41 do 44 wew. 164, + 48 32 267 91 64.

     3.Do zakresu rzeczowego Wydziału Inwestycji należy:
 

 1. opracowywanie materiałów programowych niezbędnych do określania strategii, priorytetów, celów i kierunków rozwoju Gminy;

 2. realizacja zadań związanych z przygotowaniem i sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

 3. realizacja zadań związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 4. współdziałanie i koordynacja przy sporządzaniu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich oraz opracowań wynikających z realizacji polityki przestrzennej kraju;

 5. ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

 6. prowadzenie analiz w oparciu o materiały statystyczne i zbiorcze opracowania, dotyczących struktury społeczno-gospodarczej Gminy;

 7. opracowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu wniosków o dotacje, pożyczki, kredyty na cele związane z rozwojem Gminy, a zwłaszcza na inwestycje prowadzone na jej terenie;

 8. gromadzenie ofert inwestycyjnych oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów roboczych z potencjalnymi inwestorami;

 9. wydawanie opinii, zaświadczeń i informacji na podstawie aktów prawa miejscowego (w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany);

 10. nadzór nad zaopatrzeniem ludności i przemysłu w wodę oraz nad gospodarką ściekową wraz z analizą wniosków taryfowych i przygotowywaniem projektów uchwał w tej sprawie;

 11. prowadzenie monitoringu, sporządzanie raportów i sprawozdań dla Urzędu Wojewódzkiego z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

 12. przedkładanie informacji o opłatach za korzystanie ze środowiska, obliczanie tych opłat, kontrola jakości odprowadzanych ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników;

 13. bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i pompowni;

 14. wydawanie warunków technicznych w uzgodnieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na wprowadzanie wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych;

 15. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym;

 16. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uruchomienia przez Biuro Zamówień Publicznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane dla zadań ujętych w budżecie Wydziału;

 17. nadzór nad realizacją umów na prace projektowe dla zadań ujętych w budżecie Wydziału;

 18. nadzór nad realizacją inwestycji i remontów, w tym sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego;

 19. organizowanie odbiorów końcowych inwestycji i prac remontowych realizowanych przez Wydział oraz przekazywanie obiektów użytkownikom;

 20. rozliczanie rzeczowo-finansowe zakończonych inwestycji;

 21. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych wykonanych robót;

 22. współdziałanie w działaniach planistycznych dla nowych inwestycji i remontów kapitalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;

 23. wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Inwestycji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:07.02.2011 14:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:02.03.2020 14:07