Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokoje nr 107-110, 113, I piętro, +48 32 267 70 41 do 44 wew. 235, 214, 213; +48 267 91 16; e-mail: gn@um.bedzin.pl

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: p.o. Małgorzata Oleksiak, pokój nr 107, I piętro, +48 32 267 70 41 do 44 wew. 150

Do zakresu rzeczowego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

 1. Prowadzenie procedur związanych ze sprzedażą oraz oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego:

  a) w formie przetargowej;

  b) w formie bezprzetargowej.

 2. Prowadzenie procedur związanych z zamianą nieruchomości.

 3. Prowadzenie procedur związanych z darowizną nieruchomości komunalnych.

 4. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym gruntów komunalnych w tym:

  a) prowadzenie i aktualizacja bazy danych użytkowników wieczystych;

  b) ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;

  c) prowadzenie postępowań z wniosku użytkowników wieczystych związanych ze zmianą terminów zagospodarowania nieruchomości komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste;

  d) prowadzenie procedur związanych z rozwiązywaniem prawa użytkowania wieczystego gruntu;

  e) sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

 5. Prowadzenie postępowań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

 6. Prowadzenie procedur związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobu komunalnego w tym przejmowanie nieruchomości w trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa.

 7. Prowadzenie spraw związanych z pierwokupem nieruchomości

 8. Prowadzenie postępowań związanych z przekazywaniem nieruchomości komunalnych w formie aportu na rzecz spółek gminnych.

 9. Prowadzenie postępowań w zakresie przekazywania w trwały zarząd nieruchomości będących w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych na rzecz tych jednostek.

 10. Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

 11. Prowadzenie postępowań w zakresie uwłaszczania gminnych jednostek kultury nieruchomościami będącymi w ich użytkowaniu.

 12. Prowadzenie postępowań w zakresie oddawania nieruchomości w dzierżawę najem, użytkowanie i użyczenie.

 13. Prowadzenie postępowań w zakresie czasowego wejścia w teren komunalny przez osoby fizyczne i prawne w związku z prowadzonymi inwestycjami.

 14. Prowadzenie postępowań w zakresie obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi przejazdu i przechodu oraz służebnościami przesyłu.

 15. Regulacja stanów prawnych nieruchomości w tym:

 16. przygotowywanie wniosków wraz z niezbędną dokumentacją do postępowań sądowych o uzyskanie tytułu własności nieruchomości w drodze zasiedzenia oraz uczestnictwo w tych postępowaniach;

 17. przygotowywanie wniosków wraz z dokumentacją geodezyjno – prawną o zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego oraz o wprowadzanie niezbędnych zmian wieczysto – księgowych w już istniejących księgach wieczystych;

 18. przygotowywanie wniosków wraz z dokumentacją o wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

 19. Przygotowywanie wniosków wraz z dokumentacją do Wojewody Śląskiego w zakresie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

 20. Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego.

 21. Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w postępowaniach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w zakresie zwrotów nieruchomości wywłaszczonych na rzecz ich byłych właścicieli.

 22. Prowadzenie postępowań w zakresie uwłaszczania pracowniczych ogrodów działkowych.

 23. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości z wniosku osób fizycznych i prawnych oraz z urzędu.

 24. Prowadzenie postępowań administracyjnych o rozgraniczaniu nieruchomości na wniosek osób fizycznych i prawnych oraz z urzędu.

 25. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulic i placów oraz nadawaniem numeracji porządkowej dla nieruchomości.

 26. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:08.02.2011 09:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:02.03.2020 13:46