ZP.271.5.2011                                                                                                                                                                                    Będzin, dnia 16.02.2011r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

ZMIANA TREŚCI   SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Gospodarcza Brama Śląska - etap 1: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmienia się treść  pkt. 13, który otrzymuje brzmienie:

13.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

13.1.        Ofertę w zamkniętym opakowaniu  należy złożyć w Urzędzie  Miasta w Będzinie,
ul. 11 Listopada 20 w  Biurze Zamówień Publicznych   pok. Nr 117 lub drogą korespondencyjną
( liczy się data wpływu ) na adres:
Urząd Miejski w Będzinie
Biuro Zamówień Publicznych pok.117 
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

13.2.    Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał” i  1 kopii, oznaczonej „Kopia”. Ofertę (oryginał i kopie) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz  
opisać  nazwą zadania: Gospodarcza Brama Śląska – etap 1: Uruchomienie 
Zagłębiowskiej Strefy  Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu  
 inwestycyjnego w dzielnicy Warpie  w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z  budową układu komunikacyjnego

13.3.        Termin składania ofert upływa dnia 25.02.2011r. godz.09:00.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20 w Sali 101 w dniu: 25.02.2011r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Udostępnienie  ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad: Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty/ofert (na adres Biura Zamówień Publicznych, pok. 117);  Zamawiający niezwłocznie określi termin, miejsce udostępnienia.

 

                                                          PREZYDENT MIASTA

Łukasz Komoniewski

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:16.02.2011 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:28.04.2011 19:46