Zarządzenie Prezydenta Miasta Będzina

w sprawie:

 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2002 dotyczących zadań administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego
  Zarządzenie 0151/1/2002
 • zwiększenia budżetu miasta Będzina na rok 2002 w ramach dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w działach 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE i 854- EDUKA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  Zarządzenie 0151/2/2002
 • przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących zadań administracji rządowej zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze w dziale 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
  Zarządzenie 0151/3/2002
 • zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego zasady przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Będzinie przy ul. Tulipanów i ul. Namiarkowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą
  Zarządzenie 0151/4/2002
 • powołania Komisji Przetargowej, która przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Będzinie przy ul. Tulipanów i ul. Namiarkowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą
  Zarządzenie 0151/5/2002
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA rozdz. 85117- Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze
  Zarządzenie 0151/6/2002
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
  Zarządzenie 0151/7/2002
 • zwiększenia budżetu miasta Będzina na rok 2002 w ramach dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłat dodatków mieszkaniowych w dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Zarządzenie 0151/8/2002
 • przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących zadań administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Zarządzenie 0151/9/2002
 • przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących zadań, administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego w dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
  Zarządzenie 0151/10/2002
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
  Zarządzenie 0151/11/2002
 • udzielenia upoważnienia w zakresie zarządu mieniem Gminy Będzin
  Zarządzenie 0151/12/2002 nieaktualne
 • oddania w najem lokalu użytkowego położonego w oficynie przy ul. Al. Kołłątaja nr 48 w Będzinie z wniosku Pana Waldemara Doroz
  Zarządzenie 0151/13/2002
 • przeniesienia wydatków między dysponentami, rozdziałami i paragrafami w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  Zarządzenie 0151/14/2002
 • przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących zadań administracji rządowej zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze w dziale 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY  PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
  Zarządzenie 0151/15/2002
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Zarządzenie 0151/16/2002
 • zmiany uchwały Nr 321/2002 Zarządu Miasta Będzina z dnia 25 września 2002roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na IV kwartał 2002 roku
  Zarządzenie 0151/17/2002
 • przeniesienia wydatków między w dziale 853 - Opieka społeczna paragrafami
  Zarządzenie 0151/18/2002
 • upoważnienia do reprezentowania Gminy Będzin na zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz w zakresie podejmowania uchwał przez właścicieli lokali w sprawach przekraczających zwykły zarząd nieruchomością wspólną
  Zarządzenie 0151/19/2002
 • upoważnienia do reprezentowania Gminy Będzin na zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz w zakresie podejmowania uchwał przez właścicieli lokali w sprawach przekraczających zwykły zarząd nieruchomością wspólną
  Zarządzenie 0151/20/2002 nieaktualne
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Będzinie - Łagiszy przy ulicy Świerczewskiego 115
  Zarządzenie 0151/21/2002
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę terenu położonego w Będzinie przy Alei Kołłątaja
  Zarządzenie 0151/22/2002
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie 0151/23/2002
 • umorzenia części opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki numer 3735 km 9 obręb Łagisza o pow. 1050 mkw
  Zarządzenie 0151/24/2002
 • udzielenia upoważnienia w zakresie zarządu mieniem Gminy Będzin
  Zarządzenie 0151/25/2002
 • ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na I kwartał 2003 roku
  Zarządzenie 0151/26/2002
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi
  Zarządzenie 0151/27/2002
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
  Zarządzenie 0151/28/2002
 • przeniesienia wydatków między paragrafami dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  Zarządzenie 0151/29/2002
 • obniżenia stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 16 w Będzinie
  Zarządzenie 0151/30/2002
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Zarządzenie 0151/31/2002
 •  przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  Zarządzenie 0151/32/2002
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie 0151/33/2002
 • zmiany zarządzenia Nr 0151/17/2002 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13 grudnia 2002 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na IV kwartał 2002 roku
  Zarządzenie 0151/34/2002
 • określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i wydatków budżetu miasta na 2002 rok z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla OSP Łagisza
  Zarządzenie 0151/34a/2002

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:07.11.2003 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:18.12.2003 12:18