BZP.271.2.2011                                                    Będzin, dnia 21.02.2011r.


DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin


dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Przewóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ulicy Broniewskiego 12 w Będzinie wraz z opieką podczas przewozu w okresie 1.III-24.VI.2011r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


1.Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt 1 części IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, który otrzymuje brzmienie:

  1. Dziecko musi być przewożone środkiem transportu dostosowanym dla osób niepełnosprawnych – fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki, podłoga antypoślizgowa, uchwyty przy drzwiach, a w przypadku pojazdów wysokopodłogowych dodatkowy stopień ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu – dziecko nie korzysta z wózka inwalidzkiego. Zabrania się używania samochodów osobowych.

2.Zamawiający dokonuje zmiany zapisu części XI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, który otrzymuje brzmienie:
Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Urzędzie Miasta w Będzinie,
ul. 11 Listopada 20 w Biurze Zamówień Publicznych pok. Nr 117 lub drogą korespondencyjną ( liczy się data wpływu ) na adres:
Urząd Miejski w Będzinie
Biuro Zamówień Publicznych pok.117
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania: „Przewóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ulicy Broniewskiego 12 w Będzinie wraz z opieką podczas przewozu w okresie 1.III-24.VI.2011r.
Termin składania ofert upływa dnia 25.02.2011r. godz.9:00.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20 w Sali 101 w dniu:
25.02.2011r. o godz. 10:00
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty/ofert (na adres Biura Zamówień Publicznych, pok. 117); Zamawiający niezwłocznie określi termin, miejsce udostępnienia.


                                                                              PREZYDENT MIASTA
Łukasz Komoniewski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:21.02.2011 10:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:21.02.2011 10:20