Zarządzenie  Nr 0050.44.2011
Prezydenta  Miasta Będzina
z dnia 01.03.2011 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia  Regulaminu  finansowania w  roku 2011  demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych  przy  likwidacji  pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych  i gospodarczych z terenu  miasta  Będzina, stanowiących własność osób fizycznych.

 

            Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust.1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),  art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.),   oraz   Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok


z a r z ą d z a m:

§1

  1. Zatwierdzić   Regulamin  finansowania   w   roku 2011 demontażu, transportu i  unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć  dachowych  i  elewacji  z  budynków  mieszkalnych   i gospodarczych z terenu Miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych.
  2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego  Zarządzenia.

§2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia  powierzyć  Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

§ 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


PREZYDENT MIASTA

/-/ Łukasz Komoniewski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenia Regulaminu finansowania w roku 2011 demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:10.03.2011 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:07.03.2012 12:55