BZP.271.13.2011                                                                           Będzin 17.03.2011 r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin


dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.:”Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta Będzin”


Na podstawie art.38 ust.2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759) udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje się modyfikacji SIWZPyt.1. Zamawiający w przedmiarze robót zamieścił pozycję nr 16 i 17, 20 i 21, 24 i 25 oraz pozycję 91 i 92 o identycznym zapisie i zakresie robót. Czy Wykonawca ma wycenić oddzielnie każdą z tych pozycji?

Odp. 1. Wykonawca ma wycenić oddzielnie każdą z pozycji.

Poz. nr 16. Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Poz. nr 17. Pozycja nie ulega zmianie

Poz. nr 20. Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Poz. nr 21. Pozycja nie ulega zmianie

Poz. nr 24. Pozycja nie ulega zmianie

Poz. nr 25. Przestawienie obrzeży betonowych o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.


Pyt. 2. Czy pojęcie remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi użyte w pozycji 39,40,41,42,43,44 jest tożsame z ogółem przyjętym pojęciem remontu cząstkowego tzn. ubytku w nawierzchni do 2.00 m2 czy też obejmuje większe ubytki powyżej 2.00 m2. Jeśli tak to czy wyżej wymienionych pozycjach jednostką miary nie powinna być 1t (tona).

Odp. 2. Jednostka miary w poz 39,40,41,42,43,44 zgodnie z przedmiarem robót , remont cząstowy obejmuje powierzchnię remontowanych łat do 2 m 2.

Pyt. 3. Prosimy o sprecyzowanie długości przepustów przewidzianych do oczyszczenia w pozycjach od 121 do 124. Czy do wyceny wyżej wymienionych pozycji należy przyjąć koszt wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku oczyszczenia przepustów.

Odp. 3. W pozycjach od 121 do 124 należyty przyjąć długość przepustów przewidzianych do oczyszczenia 10 m, należy przyjąć koszt wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku oczyszczenia przepustów zgodnie z SIWZ

Pyt. 4. Czy do wyceny pozycji 119 i 120 należy przyjąć koszt wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku oczyszczenia rowów?

Odp. 4. W pozycji 119 i 120 należy przyjąć koszt wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5. Prosimy o podanie zakresu robót objętych pozycją nr 125 „ Naprawa ścieków ulicznych z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm szerokości 20 układanej na podsypce cementowo - piaskowej spiny wypełnione zaprawą cementową” np. czy do naprawy należy użyć nowego materiału czy też pochodzącego z rozbiórki ścieku?

Odp. 5. Jeżeli materiał z rozbiórki nadaje się do zabudowy to należy go zabudować.

Zakres robót do pozycji 125

1. Rozebranie cieku
2. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału.
3. Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej z jej ubiciem.
4. Wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.
5. Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej z ręcznym ubiciem.
6. Wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem.
7. Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą cementową, przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą.

Pyt. 6. Pozycja nr 63 Zamawiający w opisie ręcznego wykonania podbudowy tłuczniowej podaje grubość warstwy 15 cm, a pozycja 64 o dodatku za każdy następny centymetr powyżej 10 cm. Prosimy o sprecyzowanie zapisu pozycji. Czy pozycja 63 powinna zawierać wszystkie niezbędne czynności do wykonania podbudowy gr. 10 czy też dodatek za każdy następny centymetr powinien być powyżej 15 cm.

Odp. 6. W poz. 63 powinna zawierać wszystkie niezbędne czynności do wykonania podbudowy za każdy następny centymetr powyżej 15.
Z up. Prezydenta Miasta

Józef Pilch

Wiceprezydent Miasta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:17.03.2011 12:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:17.03.2011 12:38