BZP. 271.23.2011 Będzin, dnia 24.03.2011 r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTNa podstawie art.701 i 703 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).

I.ORGANIZATOR PRZETARGU zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM:

Gmina Będzin reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

NIP: 625 - 00 - 14 – 503 REGON: 000515649


Adres do korespondencji:
Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Będzinie

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20 pok.117

tel./ fax. 267-91-34

wim@um.bedzin.pl


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - usługa: „Zalesienie gruntu wraz z wszelkimi pracami przygotowawczymi na terenie lasu komunalnego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych.”


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Zalesienie gruntu : Będzin – Grodziec, Oddz. 1 l, pow. ok. 3 ha.


a) melioracje agrotechniczne - usunięcie podszytów i podrostów z powierzchni oraz zrębkowanie odpadów na powierzchni ok. 3 ha


b) przygotowanie gleby pod zalesienie:

sposobem mechanicznym – orka w pasy co 1,5 m, bruzdy szerokości 0,7 m z przekopaniem dna bruzdy – powierzchnia 1,5 ha,

sposobem ręcznym – przygotowanie gleby w talerze 40x40 cm przekopane na głębokość

30 cm - powierzchnia ok. 1,5 ha,


  c) wykonanie nasadzeń: materiał sadzeniowy zapewnia Wykonawca, posadzenie sadzonek I-szej klasy jakości w wieku 2-3 lat w więźbie : modrzew 3x3m, dąb 1,4x1,5m i buk 1,4x1,5m, a gdy zajdzie potrzeba pielęgnacja gleby - obkaszanie

  d) pielęgnacja gleby – głownie wykaszanie rośliności przygłuszającej młode drzewka w okolicy ul. Kijowskiej pow. ok. 1 ha.IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od daty zawarcia umowy do 06 maja 2011r. lub w terminie 15.09.2011 – 15.11.2011r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:


1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w zamówieniu,

Wymaga się :

a)przedłożenia aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Dokument powyższy może być przedstawiony w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę).


2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. a) wykazania wykonania 2 usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wymaga się wykazania 2 usług w zakresie:
-przygotowania gleby pod odnowienia i zalesienia oraz nasadzenia drzew w stopniu złożoności i zakresu prac zbliżonym do przedmiotu zamówienia dla łącznej powierzchni min. 3 ha. b).Wykazania min. 1 osoby posiadającej minimum średnie wykształcenie ogrodnicze lub leśne z doświadczeniem przy pracach zalesieniowych co najmniej 1 rok. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT


1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zaproszeniu.
2.Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

3.Cena oferty musi być podana w PLN.

4.Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
6.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7.Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005r. sygn. III CZP 74 /05).

11.Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika nie podlega opłacie skarbowej.

12.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.


VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

(wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu)


1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub

według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.


2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z

zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji.


W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności Zamawiający żąda następującego dokumentu:

3.Aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .


W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda:

4. Wykazu wykonanych usług ( na lub według druku stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia ) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

Wymaga się wykazania ( załącznik nr 3 do zaproszenia ) 2 usług w zakresie:
- przygotowania gleby pod odnowienia i zalesienia oraz nasadzenia drzew w stopniu złożoności i zakresu prac zbliżonym do przedmiotu zamówienia dla łącznej powierzchni min. 3 ha.


5.Wykaz osób (na lub według druku stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia).

Wymaga się wykazania min. 1 osoby posiadającej minimum średnie wykształcenie ogrodnicze lub leśne z doświadczeniem przy pracach zalesieniowych co najmniej 1 rok.

Dokumenty wymienione w części VII pkt 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Cena - 100 %

SPOSÓB OCENY OFERT:

Sposób liczenia punktów przy dokonaniu oceny i wyborze najkorzystniejszej oferty:

Liczba punktów za cenę:

Cmin - cena minimalna spośród badanych ofert

Cn - cena badanej oferty

100 - stały współczynnik

( Cmin / Cn ) x 100 x 100% = ilość punktów za cenę badanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.IX.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie,

ul. 11 Listopada 20 w Biurze Zamówień Publicznych pok. nr 117 lub drogą korespondencyjną ( liczy się data wpływu ) na adres:


Urząd Miejski w Będzinie
Biuro Zamówień Publicznych pok.117
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20


Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania: Zalesienie gruntu wraz z wszelkimi pracami przygotowawczymi na terenie lasu komunalnego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych.”


Termin składania ofert upływa dnia 30.03.2011r. Godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20 w sali 101 w dniu:

30.03.2011r. o godz. 1200


Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia brakujących dokumentów lub zwierających błędy jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, które nie będą w sposób istotny zmieniały treści oferty.

Dokonane poprawki staną się skuteczne po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Zaproszenie do składania ofert zatwierdził w dniu ..............................................

...............................................................Załączniki:

1.Formularz ofertowy (zał. nr 1)

2.Wzór umowy (zał. nr 2)

3.Wykaz usług( zał. Nr 3)

4. Wykaz pracowników (zał. Nr 4)

BZP. 271.23.2011 załącznik nr 1
..........................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY


Nazwa Wykonawcy......................................................................................................................


Siedziba........................................................................................................................................

Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat


.......................................................................................................................................................


tel. ….............................................................. fax.........................................................................


Regon .............................................................NIP.......................................................................

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na usługę pn.:

Zalesienie gruntu wraz z wszelkimi pracami przygotowawczymi na terenie lasu komunalnego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych” oferuję wykonanie wyżej wymienionej usługi za cenę:


netto ....................................................................................................................


(słownie:................................................................................................................................)plus należny podatek ...............................% VAT tj. ............................................................


cena brutto............................................................................................................................


(słownie ...............................................................................................................................)


................................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy


BZP .271.23.2011 WZÓR UMOWY załącznik nr 2
UMOWA O USŁUGĘ NR BZP. 272 ..... - ...../….
Zawarta w dniu ..........................r. pomiędzy Miastem Będzin z siedzibą w Będzinie

przy ul. 11 Listopada 20 reprezentowaną przez:

1.

posiadającą REGON: 000515649 NIP: 625 - 00 - 14 - 503

zwaną dalej w tekście umowy “Zamawiającym”
a :.................................

mającym siedzibę:....................................... reprezentowanym przez: .................

posiadającym: REGON : ............................. NIP: ..............................

zwanym dalej “Wykonawcą”.


§ 1Zgodnie z wynikiem postępowania o wartości poniżej 14 000 EURO nr BZP .271.23.2011 rozstrzygniętego w dniu ……………………. Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie :

Zalesienie gruntu wraz z wszelkimi pracami przygotowawczymi na terenie lasu komunalnego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych


§ 2


Zakres zamówienia obejmuje:


Zalesienie gruntu : Będzin – Grodziec , Oddz. 1 l, pow. ok. 3 ha.


a) melioracje agrotechniczne - usunięcie podszytów i podrostów z powierzchni oraz zrębkowanie odpadów na powierzchni ok. 3 ha


b) przygotowanie gleby pod zalesienie:

sposobem mechanicznym – orka w pasy co 1,5 m, bruzdy szerokości 0,7 m z przekopaniem dna bruzdy – powierzchnia 1,5 ha,

sposobem ręcznym – przygotowanie gleby w talerze 40x40 cm przekopane na głębokość

30 cm - powierzchnia ok. 1,5 ha,


  c) wykonanie nasadzeń: materiał sadzeniowy zapewnia Wykonawca, posadzenie sadzonek I-szej klasy jakości w wieku 2-3 lat w więźbie : modrzew 3x3m, dąb 1,4x1,5m i buk 1,4x1,5m, a gdy zajdzie potrzeba pielęgnacja gleby - obkaszanie

  d) pielęgnacja gleby – głownie wykaszanie rośliności przygłuszającej młode drzewka w okolicy ul. Kijowskiej pow. ok. 1 ha.


§ 3


  1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie

netto ...........................................................................................................................................zł

(słownie:.............................................................................................................................zł )

plus należny podatek .................................% VAT tj. .........................................................zł

cena brutto............................................................................................................................zł

(słownie .................................................................................................................................zł )

2. Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty ................................... brutto.
Wynagrodzenie określone w pkt.1 niniejszego paragrafu obejmuje zakres rzeczowy prac

określony w § 2 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu prac na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury do Zamawiającego, na podstawie protokołów odbioru prac przez Zamawiającego.

  4. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

5. Dane Zamawiającego na fakturze:Miasto Bedzin ul. 11 Listopada 20 42-500

Będzin NIP 625-00-14-503.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikającej z niniejszej

umowy na osobę trzecią w rozumieniu art. 509 k.c. jak również na ustanowienie zastawu na tej wierzytelności na zabezpieczenie.


§ 4


1. Materiały i urządzenia użyte do realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.

2. Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do urządzeń dokument stwierdzający spełnienie wszelkich norm bezpieczeństwa.


§ 5


Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić na piśmie o zaistniałych przeszkodach

w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas realizacji przedmiotu umowy.


§ 6


Termin realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 06 maja 2011r. lub

w terminie 15.09.2011 – 15.11.2011r.


§ 7


Integralną część umowy stanowią:

- zaproszenie,

- oferta Wykonawcy .

  § 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z zastrzeżeniem ust.3 niniejszego paragrafu.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za zwłokę w wykonywaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za nienależyte wykonywanie przedmiotu zamówienia w wysokości 500,00 zł,
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie pokryją one poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.


§ 9


W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.


§ 10


1. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem usługi sprawują z ramienia Zamawiającego
…………………………………. lub osoba legitymująca się stosownym pełnomocnictwem, który koordynuje wszelkie działania i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu umowy, a ze strony Wykonawcy .................................................................. tel. ......................................

2. Stwierdzenie przez nadzorującego nie wykonania prac lub ich wykonania w sposób nieprawidłowy, stanowi podstawę do naliczenia kar umownych i nie wypłacenia należności za usługę.
3. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczne i zgodne z technologią wykonywanie prac oraz ponosi wszelkie skutki prawne za wystąpienie szkód w otoczeniu prowadzonych prac.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia cywilno-prawne osób trzecich,
wynikające z niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.


§ 11


Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12


Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13


W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa związane z przedmiotem zamówienia.

§ 14

Niniejszą umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach- 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:BZP. 271.23.2011 załącznik nr 3


OŚWIADCZENIE


Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................


Siedziba........................................................................................................................................

Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat


.......................................................................................................................................................
Lp.

Rodzaj usług

Data wykonania

Odbiorcy

Wartość

Powierzchnia


................................................................................

podpis i pieczęć WykonawcyBZP .271.23.2011 załącznik nr 4


OŚWIADCZENIE


Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................


Siedziba........................................................................................................................................

Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat


.......................................................................................................................................................
Lp.

Imie i nazwisko pracownika

Wykształcenie

Kierunek / specjalizacja

Doświadczenie przy pracach zalesieniowych / staż pracy w branży


................................................................................

podpis i pieczęć WykonawcyPowrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:24.03.2011 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Pawełek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:24.03.2011 13:24