BZP.271.13.2011                                                                        Będzin,  dnia 04.04.2011r.

     INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto  Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Bieżące utrzymanie dróg  gminnych na terenie Miasta Będzin

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBĘ I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ  OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

1

Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Sp. z o.o.
41-303 Dabrowa Górnicza, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15
Uczestnik: Spółdzielnia Kółek Rolniczych
42-524 Dąbrowa Górnicza, ul. Białej Przemszy 165

1 409 920,70zł
Cena po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych:

1 028 505,02 zł

2

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z  o.o.

ul. Paryska 11,42-500 Będzin

758 431,21zł

Cena po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych:

764 647,86 zł

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ    
UZASADNIENIE JEJ WYBORU

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z  o.o.

ul. Paryska 11,42-500 Będzin

Najkorzystniejsza oferta.

5.Żaden Wykonawca nie został wykluczony.

6.Żadna  oferta nie została odrzucona.

7.Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 04.04.2011r.

Z  upoważnienia PREZYDENTA MIASTA

WICEPREZYDENT MIASTA

Józef Pilch

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:05.04.2011 12:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:05.04.2011 12:30