Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 1. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20; pokój 224 II piętro, 
 2. Naczelnik Wydziału, e-mail: ekologia@um.bedzin.pl, tel. +48 32 267 9 115; centrala +48 32 267-70-41 do 44 wew. 149,156,172,198,234
Do zakresu rzeczowego Wydziału należy w szczególności:
 
 1. letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości dróg oraz koordynacja tych zadań;

 2. finansowanie (w ramach budżetu wydziału) i koordynacja działań związanych z budową, utrzymaniem, remontami bieżącymi, oznakowaniem, zajmowaniem pasa drogowego i lokalizacjami w pasie drogowym dróg gminnych;

 3. planowanie i wykonywanie remontów kapitalnych dróg;

 4. prowadzenie akcji sanitarno-porządkowych w mieście oraz utrzymanie czystości na terenach miejskich,

 5. wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;

 6. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;

 7. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem miejsc postojowych;

 8. współudział w organizowaniu i nadzór nad zbiorową komunikacją autobusową i tramwajową;

 9. opiniowanie rozwiązań komunikacji zbiorowej;

 10. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarza komunalnego;

 11. dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych;

 12. współudział w sprawowaniu opieki nad zwierzętami, szczególnie bezdomnymi, ich wyłapywanie oraz współdziałanie z samorządem lekarsko-weterynaryjnym i Państwową Inspekcją Weterynaryjną, jak również z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt;

 13. prowadzenie postępowania w sprawie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

 14. prowadzenie postępowań w sprawie decyzji na odebranie zwierząt;

 15. nadzór merytoryczny nad targowiskami miejskimi;

 16. nadzór nad lądowiskiem;

 17. bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej (szalety miejskie, fontanny, itp.);

 18. prowadzenie postępowania związanego z wykonywaniem krajowego drogowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, nie będącymi taksówkami oraz na zarobkowy przewóz osób taksówkami;

 19. opracowywanie i realizowanie:

  a) programu ochrony środowiska dla Gminy,

  b) programu ochrony powietrza na terenie Gminy;

 20. ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu;

 21. kształtowanie i ochrona zasobów wodnych oraz prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych;

 22. prawna ochrona drzew i krzewów;

 23. ochrona powierzchni ziemi;

 24. ochrona gruntów rolnych i leśnych;

 25. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i łowiectwem;

 26. pielęgnacja lasów komunalnych;

 27. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć;

 28. prowadzenie spraw związanych z górnictwem, hałasem i polami elektromagnetycznymi;

 29. podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju oraz współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami;

 30. bieżące utrzymywanie terenów zieleni wraz z małą architekturą;

 31. kształtowanie nowych i istniejących terenów zieleni gminnej;

 32. utrzymywanie bieżących kontaktów w zakresie prowadzenia ogródków działkowych;

 33. bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych;

 34. wykonywanie innych zadań zgodnie właściwością rzeczową Wydziału.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:08.04.2011 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:06.04.2020 10:53