Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej

 1. Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20.

 2. Parter, pokój nr 30, parter, tel. +48 32 267 70 41 do 44 wew. 246, +48 32 267 91 28.,  
  - dodatki mieszkaniowe
  tel. +48 32 267 70 41 do 44 wew. 236, parter, pokój nr 30,
  - działalność gospodarcza tel. +48 32 267 70 41 do 44 wew. 166, parter, pokój nr 30,

  e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@um.bedzin.pl
  e-mail: sprawy.spoleczne@um.bedzin.pl

 3. Do zakresu rzeczowego Wydziału należy w szczególności:

1) kształtowanie miejskiej polityki przeciwdziałania alkoholizmowi;
2) opracowywanie i realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
4) prowadzenie spraw dotyczących przeciwdziałania narkomanii, w tym opracowanie i realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii;
5) prowadzenie działań związanych z udzielaniem dotacji na realizację zadań własnych Gminy z zakresu zdrowia, dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku;
6) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
7) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym opracowanie, monitoring i ewaluacja Miejskiego Programu Wspierania Rodziny;
8) podejmowanie zadań w zakresie zapewnienia niezbędnej pomocy osobom bezdomnym
i znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej;
9) koordynowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją zadań ujętych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Będzin”;
10) prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą, w tym:
a) przetwarzanie na formę elektroniczną wniosków CEiDG i przesyłanie do Ministerstwa Rozwoju,
b) udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej;
11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
 a) przygotowywanie zezwoleń, decyzji odmownych, decyzji w sprawie cofnięcia  i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 b) naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie przedsiębiorcom zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty.
12) wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału;
13) współpraca, koordynowanie działalności oraz nadzór nad podlegającymi im jednostkami organizacyjnymi Gminy, tj.:
   a) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
   b) Miejską Świetlicą Środowiskową.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej [WPSiDG]
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:08.04.2011 11:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:02.03.2020 14:54