Wydział Organizacyjny

 1. Wydział Organizacyjny mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokój 1, 2, niski parter; tel/fax +48 32 267 9 124, +48 32 267 70 41 do 44
  wew. 243, 226 - kadry, 228 - kancelaria,
  100, 101 - centrala,
  157,144 - archiwum/magazyn,
  244 - konserwatorzy, 105 - zaopatrzenie,
  247 - informatyk (pokój 207, II piętro),  
  pokój nr 102, I piętro tel/fax +48 32 267 9 113, tel. +48 32 267 9 112; +48 32 267 9 225, +48 32 267 70 41 do 44 wew. 112, 225
  e-mail:
  organizacyjny@um.bedzin.pl, administracja@um.bedzin.pl
 2. Zastępca Naczelnika Wydziału - Beata Świgoń, pokój nr 102, I piętro, tel. +48 32 67 70 41 do 44 wew. 225, +48 267 9 225

   
Do zakresu rzeczowego Wydziału w szczególności należy:
 
 1. w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu:

  • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;

  • prowadzenie rejestru petycji;

  • koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków, listów oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski posłów i senatorów;

  • prowadzenie i organizacja spraw związanych z przyjmowaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków wpływających do Prezydenta i Wiceprezydentów;

  • obsługa sekretariatu Prezydenta i Wiceprezydentów;

  • ewidencjonowanie upoważnień i pełnomocnictw;

  • współudział w organizowaniu referendów i wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, ławników, do organów samorządu terytorialnego, jak również współudział w przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

  • obsługa techniczna i organizacyjna narad Prezydenta;

  • prowadzenie zbioru protokołów, zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli organów zewnętrznych;

 2. w zakresie spraw osobowych:

  • prowadzenie spraw osobowych pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych z wyłączeniem spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych,

  • sporządzanie analiz kadrowych, prognoz zatrudnienia i sprawozdawczości statystycznej w tym zakresie oraz prowadzenie spraw związanych z ocenami kwalifikacyjnymi,

  • organizowanie przeglądów kadrowych oraz naborów na stanowiska urzędnicze

   i konkursów na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych Gminy

   z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych,

  • gospodarka etatami i funduszem wynagrodzeń osobowych w Urzędzie,

  • kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, w tym ewidencja absencji chorobowej,

  • załatwianie spraw rentowych i emerytalnych Pracowników,

  • archiwizacja dokumentacji osobowej byłych Pracowników,

  • prowadzenie spraw z zakresu bhp i p.poż.,

  • realizacja zadań związanych z reklamowaniem osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,

  • prowadzenie spraw z zakresu organizacji szkoleń oraz przygotowania delegacji

   dla Pracowników,

  • przygotowanie dokumentacji dotyczącej ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,

  • przygotowanie umów cywilnoprawnych;

 3. w zakresie obsługi technicznej Urzędu:

  • obsługa centrali telefonicznej, czuwanie nad funkcjonowaniem numerów abonenckich centrali oraz bieżąca ich kontrola,

  • planowanie usług i prac remontowych,

  • drobne remonty pomieszczeń Urzędu oraz naprawy sprzętu biurowego,

  • prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali użytkowych położonych w budynku Urzędu,

  • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku Urzędu,

  • prowadzenie ewidencji pomiarów temperatury i wilgotności w archiwum zakładowym Urzędu,

  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu biurowego oraz nadzór nad zużywanymi materiałami w tym zakresie,

  • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym,

  • prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonywanie zakupów w tym zakresie,

  • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej z podziałem

   na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej, w tym prowadzenie ewidencji opłaty skredytowanej,

  • obsługa stanowisk biura obsługi oraz przyjmowanie korespondencji;

 4. prowadzenie archiwum zakładowego;

 5. współdziałanie z podmiotem zewnętrznym sprawującym obsługę prawną Urzędu;

 6. prowadzenie repertorium spraw sądowych i rejestru opinii prawnych oraz bieżąca
  obsługa kancelaryjna spraw sądowych;

 7. wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Organizacyjny [WOr]
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:08.04.2011 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:02.03.2020 15:06