Będzin: Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie w ramach zadania Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja -duże miasta - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 73872 - 2011; data zamieszczenia: 12.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Będzina, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267-35-16, faks (032) 267 62 19 , strona internetowa www.bedzin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie w ramach zadania Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja -duże miasta - roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Rozbiórka całej ściany południowej budynku gospodarczego oraz jej wybudowanie wraz z ułożeniem ławy fundamentowej. 2.Rozebranie ścian w pomieszczeniach komercyjnych i niekomercyjnych, zerwanie posadzki oraz wywiezienie gruzu. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

1.Rozbiórka całej ściany południowej budynku gospodarczego oraz jej wybudowanie wraz z ułożeniem ławy fundamentowej. W roku 2008-2009 podczas wykonywania dokumentacji projektowej projektant stwierdził, że z uwagi na pęknięcia i zdewastowania należy rozebrać i wymurować od nowa fragmenty ściany południowej z nadprożami i zamurowanym otworem drzwiowym - zastosować cegły z rozbiórki oraz wyremontować pozostałe ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej licowej - wymienić ok. 10% cegieł. W trakcie wykonywania w/w czynności po wstępnym oczyszczeniu ściany i po dokonaniu rozbiórki dachu stwierdzono, że stan konstrukcyjny ściany budynku gospodarczego jest zły z uwagi na bardzo duże spękania oraz szczeliny ściany, kruszenia się cegły. Stwierdzono, że założone naprawy są niewystarczające. W celu doprowadzenia budynku do stanu używalności należy dokonać całkowitej rozbiórki całej ściany i ponowne ją wymurować wraz z ułożeniem ławy fundamentowej w sposób zgodny ze sztuką budowlaną oraz pozwalający na bezpieczne użytkowanie. Ponadto po zdjęciu papy stwierdzono, że krokwie są uszkodzone, zbutwiałe oraz w złym stanie technicznym ponieważ dach przeciekał i spowodowało to zniszczenie całej konstrukcji drewnianej dachu. Należy je wymienić na nowe na całej powierzchni. Wykonanie w/w robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. 2.Rozebranie ścian w pomieszczeniach komercyjnych i niekomercyjnych, zerwanie posadzki oraz wywiezienie gruzu. Podczas sporządzania projektu modernizacji czynnego obiektu projektant nie dysponował pełną dokumentacją dotyczącą istniejącego stanu budynku oraz brak było możliwości dostania się do niektórych pomieszczeń. Do części pomieszczeń i elementów konstrukcji był dostęp wyłącznie po demontażu obudów ścian zewnętrznych, osłon elementów wewnętrznych przekuciu się przez ściany. W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych po dokonaniu otwarcia pomieszczeń i przystąpienia do rozbiórek dopiero stwierdzono rzeczywistą grubość tynków ścian i podsadzek Projektant przyjął średnią grubość ponieważ nie było możliwości oceny tych elementów. W związku z powyższym należało dodatkowo zbilansować ilości gruzu do wywozu. Wykonanie w/w robót stało się konieczne na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Nie jest możliwe wykonanie zadania podstawowego zgodnie z celem jakiemu ma służyć bez konieczności wykonania w/w robót. Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które nie były objęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczają łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, a są niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne HORUS Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 14a, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:12.04.2011 09:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:12.04.2011 09:24